ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://itm.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุดเด่นของหลักสูตร

การบริหารจัดการข้อมูล E-Thailand และงานบริการวิชาการที่เน้นหนักไปในด้าน E-Society เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารองค์กรทางด้านสารสนเทศ
- ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
- ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
- ผู้กำกับดูแลธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
- ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
- ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
- นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
- นักจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ประกอบการหรือบริษัทสตาร์ตอัพด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศกส๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศกส๕๑๑ : การจัดการโครงการขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 3
วศกส๕๑๒ : ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๑๓ : กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 3
วศกส๕๑๔ : มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 3
วศกส๖๙๖ : สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกศ๕๕๐ : การจัดการระบบสื่อสารยุคใหม่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
วศกส๕๓๒ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
วศกส๕๓๓ : ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล 3
วศกส๕๓๔ : ธรรมาภิบาลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 3
วศกส๕๓๕ : การวิเคราะห์การประกันภัย 3
วศกส๕๓๖ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัยใหม่ 3
วศกส๕๓๗ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
วศกส๕๓๘ : การจัดการนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
วศกส๕๓๙ : อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3
วศกส๕๕๑ : การจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน 3
วศกส๕๕๒ : เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๓ : เศรษฐกิจดิจิทัล 3
วศกส๕๕๔ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3
วศกส๕๕๕ : พฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๖ : กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๗ : กรอบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3
วศกส๕๕๘ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๙ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3
วศกส๕๘๐ : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วศกส๕๘๑ : การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
วศกส๕๘๒ : การบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ 3
วศกส๕๘๓ : การจัดการสารสนเทศทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศกส๕๙๗ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 3
วศกส๕๙๘ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 3
   กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
วศกส๕๘๔ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๘๕ : เทคนิควิจัยสำหรับงานประยุกต์ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ 3
วศกส๕๘๖ : หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพระดับสากล 3
วศกส๕๘๗ : หลักการความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 3
วศกส๕๘๘ : การจัดการความรู้ทางระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๕๘๙ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๕๙๙ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศกส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศกส๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศกส๕๑๑ : การจัดการโครงการขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 3
วศกส๕๑๒ : ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๑๓ : กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 3
วศกส๕๑๔ : มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 3
วศกส๖๙๖ : สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกศ๕๕๐ : การจัดการระบบสื่อสารยุคใหม่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
วศกส๕๓๒ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
วศกส๕๓๓ : ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล 3
วศกส๕๓๔ : ธรรมาภิบาลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 3
วศกส๕๓๕ : การวิเคราะห์การประกันภัย 3
วศกส๕๓๖ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัยใหม่ 3
วศกส๕๓๗ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
วศกส๕๓๘ : การจัดการนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
วศกส๕๓๙ : อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3
วศกส๕๕๑ : การจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน 3
วศกส๕๕๒ : เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๓ : เศรษฐกิจดิจิทัล 3
วศกส๕๕๔ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3
วศกส๕๕๕ : พฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๖ : กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๗ : กรอบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3
วศกส๕๕๘ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๙ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3
วศกส๕๘๐ : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วศกส๕๘๑ : การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
วศกส๕๘๒ : การบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ 3
วศกส๕๘๓ : การจัดการสารสนเทศทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศกส๕๙๗ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 3
วศกส๕๙๘ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 3
   กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
วศกส๕๘๔ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๘๕ : เทคนิควิจัยสำหรับงานประยุกต์ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ 3
วศกส๕๘๖ : หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพระดับสากล 3
วศกส๕๘๗ : หลักการความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 3
วศกส๕๘๘ : การจัดการความรู้ทางระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๕๘๙ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๕๙๙ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศกส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่