ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://itm.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุดเด่นของหลักสูตร

การบริหารจัดการข้อมูล E-Thailand และงานบริการวิชาการที่เน้นหนักไปในด้าน E-Society เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารองค์กรทางด้านสารสนเทศ
- ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
- ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
- ผู้กำกับดูแลธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
- ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
- ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
- นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
- นักจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ประกอบการหรือบริษัทสตาร์ตอัพด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศกส๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศกส๕๑๑ : การจัดการโครงการขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 3
วศกส๕๑๒ : ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๑๓ : กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 3
วศกส๕๑๔ : มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 3
วศกส๖๙๖ : สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกศ๕๕๐ : การจัดการระบบสื่อสารยุคใหม่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
วศกส๕๓๒ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
วศกส๕๓๓ : ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล 3
วศกส๕๓๔ : ธรรมาภิบาลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 3
วศกส๕๓๕ : การวิเคราะห์การประกันภัย 3
วศกส๕๓๖ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัยใหม่ 3
วศกส๕๓๗ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
วศกส๕๓๘ : การจัดการนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
วศกส๕๓๙ : อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3
วศกส๕๕๑ : การจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน 3
วศกส๕๕๒ : เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๓ : เศรษฐกิจดิจิทัล 3
วศกส๕๕๔ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3
วศกส๕๕๕ : พฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๖ : กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๗ : กรอบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3
วศกส๕๕๘ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๙ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3
วศกส๕๘๐ : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วศกส๕๘๑ : การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
วศกส๕๘๒ : การบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ 3
วศกส๕๘๓ : การจัดการสารสนเทศทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศกส๕๙๗ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 3
วศกส๕๙๘ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 3
   กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
วศกส๕๘๔ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๘๕ : เทคนิควิจัยสำหรับงานประยุกต์ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ 3
วศกส๕๘๖ : หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพระดับสากล 3
วศกส๕๘๗ : หลักการความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 3
วศกส๕๘๘ : การจัดการความรู้ทางระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๕๘๙ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๕๙๙ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศกส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศกส๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศกส๕๑๑ : การจัดการโครงการขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 3
วศกส๕๑๒ : ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๑๓ : กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 3
วศกส๕๑๔ : มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 3
วศกส๖๙๖ : สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกศ๕๕๐ : การจัดการระบบสื่อสารยุคใหม่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
วศกส๕๓๒ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
วศกส๕๓๓ : ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล 3
วศกส๕๓๔ : ธรรมาภิบาลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 3
วศกส๕๓๕ : การวิเคราะห์การประกันภัย 3
วศกส๕๓๖ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัยใหม่ 3
วศกส๕๓๗ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
วศกส๕๓๘ : การจัดการนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
วศกส๕๓๙ : อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3
วศกส๕๕๑ : การจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน 3
วศกส๕๕๒ : เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๓ : เศรษฐกิจดิจิทัล 3
วศกส๕๕๔ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3
วศกส๕๕๕ : พฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๖ : กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๗ : กรอบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3
วศกส๕๕๘ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๙ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3
วศกส๕๘๐ : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วศกส๕๘๑ : การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
วศกส๕๘๒ : การบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ 3
วศกส๕๘๓ : การจัดการสารสนเทศทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศกส๕๙๗ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 3
วศกส๕๙๘ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 3
   กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
วศกส๕๘๔ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๘๕ : เทคนิควิจัยสำหรับงานประยุกต์ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ 3
วศกส๕๘๖ : หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพระดับสากล 3
วศกส๕๘๗ : หลักการความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 3
วศกส๕๘๘ : การจัดการความรู้ทางระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๕๘๙ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๕๙๙ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศกส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณสิริ พันธ์อุไร
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. อรภัค เรี่ยมทอง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย
 5. รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ไพบูลย์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ลีลาสันติธรรม
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ สมานชื่น
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานนท์ ลาชโรจน์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภพ นัยเนตร
 17. อาจารย์ ดร.ภญ. ธีรยา มะยะกูล
 18. อาจารย์ ดร. ปรัชญ์ สง่างาม
 19. อาจารย์ ดร. ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร
 20. อาจารย์ ดร. โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่