ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมรากเทียม)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ สำคัญของวิชาการในด้านความรู้ ทักษะ การวิจัย ของวิชาการทันตกรรมรากเทียมอย่างครบวงจร และ เทียบเคียงระดับนานาชาติ นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับการพัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ในวิชาการด้านทันตกรรมรากเทียม ผ่านการศึกษาด้วยการเรียนการสอนในหลักสูตร การค้นคว้า ด้วยตนเอง และหลักสูตรที่สัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่หลักสูตรร่วมมือกันทางด้านการพัฒนา องค์ความรู้ นักศึกษา จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ในการให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการ ทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยรากเทียม โดยเน้นทักษะที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล ทั้งการวางแผนการรักษา การเลือกใช้ชนิดของรากฟันเทียม การดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง นักศึกษา ยังได้เน้นการติดตามองค์ความรู้ จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางทันตกรรมรากเทียมในปัจจุบันและต้องคิดหัวข้อและวิธีการวิจัยที่ต่อยอด องค์ความรู้เหล่านี้ ให้พัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไป

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยที่มีความชำนาญทางการวิจัยสาขาทันตกรรมรากเทียม
- ทันตแพทย์ผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในสาขาทันตกรรมรากเทียม
- ผู้ชำนาญทางด้านทันตกรรมรากเทียมในสถาบันการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทร๖๐๑ : กายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของเนื้อเยื่อและพยาธิวิทยา 1
ทพทร๖๐๖ : การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม 1
ทพทร๖๐๘ : การวางแผนการรักษา 2
ทพทร๖๑๐ : ทันตกรรมประดิษฐ์รากเทียม 2
ทพทร๖๑๕ : พื้นฐานศัลยศาสตร์ 1
ทพทร๖๑๖ : การยึดเกาะของกระดูกบนผิวรากฟันเทียมต่างชนิด 1
ทพทร๖๒๒ : หลักการปลูกเสริมสันกระดูก 1
ทพทร๖๒๓ : วรรณกรรมปัจจุบันทางทันตกรรมรากเทียม 1
ทพทร๖๒๔ : สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมรากเทียม ๑ 1
ทพทร๖๒๕ : คลินิกทันตกรรมรากเทียม 3
ทพทร๖๒๖ : คลินิกทันตกรรมรากเทียมแบบซับซ้อน 3
ทพทร๖๒๗ : คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทร๖๒๘ : สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมรากเทียม ๒ 1
ทพทร๖๒๙ : การถ่ายภาพทางทันตกรรมรากเทียม 2
ทพทร๖๓๐ : ดิจิทัลทางทันตกรรมรากเทียม 1
ทพทร๖๓๑ : สถิติเพื่อการวิจัยทางทันตกรรมรากเทียม 2
ทพผส๖๐๒ : โอษฐ์วิทยาประยุกต์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล