ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตแพทยศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกทันตกรรมชุมชน
 • วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
 • วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
 • วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
 • วิชาเอกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
 • วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • จุดเด่นของหลักสูตร


  - General Dentistry The Program will be focused on the advanced education in general dentistry. The student must be able to give comprehensive treatment for all patients Systematic treatment plan must be achieved for every patient
  - Oral and Maxillofacial Radiology The student will be able to learn Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) and digital imaging, including radiographic interpretation of interesting cases.
  - Pediatric Dentistry The program combines clinical training and research experience. Clinical training will provide students updated clinical techniques and experiences full range of child management from non-pharmacological approaches to pharmacological ones under supervision and assistance of pediatric dental specialists. Researches can be in basic science to clinical and community levels.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 5            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวม ไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - ทันตแพทย์ผู้มีทักษะขั้นสูง ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตามวิชาเอก
  - นักวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ตามวิชาเอก ที่มีทักษะและความสามารถสูง

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
  ทพผส๖๐๒ : โอษฐ์วิทยาประยุกต์ 2
  ทพวด๖๗๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
  บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์
  ทพวด๖๗๕ : ชีววิทยาของเนื้อเยื่อช่องปาก 2
  ทพวด๖๘๐ : ชีววิทยาเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน ๑ 1
  ทพวด๖๘๑ : สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ 1
  ทพวด๖๘๒ : สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ 1
  ทพวด๖๘๔ : วรรณกรรมปัจจุบันในหัวข้อวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
  ทพวด๖๘๕ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย 1
  ทพวด๖๘๖ : ชีววิทยาเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน ๒ 1
  ทพวด๖๘๘ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
  ทพวด๖๘๙ : วิทยาเอ็นโดดอนต์: ฝึกปฏิบัติการ 2
  ทพวด๖๙๐ : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๑ 3
  ทพวด๖๙๑ : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๒ 3
  ทพวด๖๙๒ : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๓ 3
     วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพรส549 : สัมมนารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 1
  ทพรส๕๐๑ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 1
  ทพรส๕๐๒ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 1
  ทพรส๕๓๒ : ฟิสิกส์การแผ่รังสี 2
  ทพรส๕๔๐ : ชีววิทยาการแผ่รังสี 1
  ทพรส๕๔๘ : เทคนิคการถ่ายภาพ และการแปลภาพรังสี 2
  ทพรส๖๔๗ : สัมมนารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 1
  ทพรส๖๖๙ : การปฏิบัติคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 4
  ทพรส๖๗๐ : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 4
  ทพรส๖๗๑ : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๓ 4
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพศศ๕๓๐ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 2
  ทพศศ๕๔๐ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 2
  ทพศศ๖๓๕ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1
  ทพศศ๖๕๐ : สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 1
  ทพศศ๖๕๑ : สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 1
  ทพศศ๖๕๒ : สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๓ 1
  ทพศศ๖๕๓ : สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๔ 1
  ทพศศ๖๕๔ : คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 2
  ทพศศ๖๕๕ : คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 4
  ทพศศ๖๕๖ : คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๓ 3
  ทพศศ๖๕๗ : คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๔ 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก
  ทพวป๕๖๐ : เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 3
  ทพวป๕๖๔ : สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปาก 1
  ทพวป๕๗๑ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๑ 1
  ทพวป๕๗๓ : ประชุมปรึกษาพยาธิวิทยาคลินิก 1
  ทพวป๕๗๔ : เวชศาสตร์ทั่วไป 1
  ทพวป๖๑๑ : สรีรวิทยาเชิงพยาธิวิทยาประยุกต์ 1
  ทพวป๖๑๔ : สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๒ 1
  ทพวป๖๖๐ : เวชศาสตร์ช่องปากคลินิกขั้นสูง ๑ 3
  ทพวป๖๖๑ : เวชศาสตร์ช่องปากคลินิกขั้นสูง ๒ 3
  ทพวป๖๖๒ : เวชศาสตร์ช่องปากคลินิกขั้นสูง ๓ 3
  ทพวป๖๖๓ : เวชศาสตร์ช่องปากคลินิกขั้นสูง ๔ 3
     วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทพทด๖๑๗ : การจัดการเด็กทางการดูแลทันตกรรม 1
  ทพทด๖๑๘ : การจัดการโรคช่องปากในเด็ก 1
  ทพทด๖๑๙ : หลักการของทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 1
  ทพทด๖๒๑ : ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ 1
  ทพทด๖๒๒ : สัมมนาทันตกรรมเด็ก ๑ 1
  ทพทด๖๒๓ : สัมมนาทันตกรรมเด็ก ๒ 1
  ทพทด๖๒๗ : อายุรศาสตร์เด็กทางการดูแลทางทันตกรรม 1
  ทพทด๖๓๑ : คลินิกทันตกรรมเด็กขั้นสูง ๑ 3
  ทพทด๖๓๒ : คลินิกทันตกรรมเด็กขั้นสูง ๒ 4
  ทพทด๖๓๓ : คลินิกทันตกรรมเด็กขั้นสูง ๓ 4
  ทพทด๖๓๔ : คลินิกทันตกรรมเด็กขั้นสูง ๔ 2
  ทพทด๖๓๕ : พันธกิจสัมพันธ์ 1
     วิชาเอกทันตกรรมชุมชน
  ทพทช๖๒๒ : โครงงานวิจัยทันตสาธารณสุข 2
  ทพทช๖๓๑ : ทันตกรรมป้องกันขั้นสูง 2
  ทพทช๖๔๑ : พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3
  ทพทช๖๕๑ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพขั้นแนะนำ 3
  ทพทช๖๖๑ : นโยบายสาธารณะและการจัดการทางทันตสาธารณสุข 3
  ทพทช๖๘๑ : การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ 2
  ทพทช๖๘๓ : การวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลระบาดวิทยาทางทันตสาธารณสุข 1
  ทพทช๖๙๑ : เอกัตศึกษาทางทันตสาธารณสุข 1
  ทพทช๖๙๒ : สัมมนาทางทันตสาธารณสุข 1
  ทพทช๘๘๔ : ระบาดวิทยาทางทันตสาธารณสุข 3
     วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
  ทพปก๖๐๓ : การฟื้นฟูทางทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็ง 2
  ทพปก๖๑๒ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็ง ๑ 3
  ทพปก๖๑๔ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็งขั้นสูง ๑ 3
  ทพปก๖๑๕ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็งขั้นสูง ๒ 3
  ทพปก๖๑๖ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็งขั้นสูง ๓ 3
  ทพปก๖๓๑ : รายงานกรณีผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม 3
  ทพปก๖๓๔ : สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็งขั้นสูง ๑ 2
  ทพปก๖๓๕ : สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็งขั้นสูง ๒ 2
     วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
  ทพทป๖๐๖ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ 1
  ทพทป๖๐๗ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ 2
  ทพทป๖๐๘ : สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ 1
  ทพทป๖๐๙ : สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ 1
  ทพทป๖๑๐ : การนำเสนอกรณีผู้ป่วย 1
  ทพทป๖๑๒ : ทักษะทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1
  ทพทป๖๑๓ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ 3
  ทพทป๖๑๔ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ 4
  ทพทป๖๑๕ : PROSTHODONTIC CLINIC III 3
  ทพทป๖๑๖ : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ๔ 3
     วิชาเอกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
  ทพทส๖๕๒ : วิทยาการระบาดทางทันตกรรม 1
  ทพทส๖๕๔ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 3
  ทพทส๖๕๕ : บริบาลทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 2
  ทพทส๖๕๖ : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ๑ 3
  ทพทส๖๕๙ : การถ่ายภาพทางคลินิกทันตกรรม 1
  ทพทส๖๖๒ : ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะนำ 1
  ทพทส๖๖๔ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ทพทส๖๖๖ : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ๒ 3
  ทพทส๖๖๘ : เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
  ทพทส๖๗๒ : ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
  ทพทส๖๗๔ : สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
  ทพทส๖๗๖ : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ๓ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ทพกย๖๐๑ : กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของศีรษะและคอ 1
  ทพทด๕๑๐ : สัมมนาทางการดูแลทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
  ทพทป๖๙๓ : ทันตวัสดุทางคลินิก 1
  ทพทป๖๙๔ : การบำบัดทางทันตกรรมประดิษฐ์ : การทบทวน 1
  ทพทป๖๙๕ : ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 2
  ทพปก602 : พื้นฐานสู่ทันตกรรมประดิษฐ์ชั้นสูง ๒ 1
  ทพปก605 : การหมุนเวียนลงปฏิบัติงานคลินิก 3
  ทพปก633 : สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตวิทยามะเร็ง ๑ 2
  ทพปก๖๐๑ : พื้นฐานสู่ทันตกรรมประดิษฐ์ชั้นสูง ๑ 2
  ทพปก๖๐๔ : สิ่งประดิษฐ์ของกะโหลกศีรษะและอวัยวะเทียมของร่างกายมนุษย์ 1
  ทพปก๖๑๑ : กระบวนการปฏิบัติ:การปฏิบัติใบหน้าขากรรไกร 2
  ทพผส๕๑๘ : พยาธิสรีรวิทยาช่องปากและทันตวิทยามะเร็ง 1
  ทพผส๕๑๙ : กายวิภาคศาสตร์ของใบหน้าช่องปาก และวิทยามะเร็ง 1
  ทพผส๖๐๙ : การถ่ายภาพในช่องปาก 1
  ทพผส๖๑๖ : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2
  ทพวด๖๘๗ : วรรณกรรมปัจจุบันทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ 1
  ทพวด๖๙๓ : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๔ 3
  ทพวป๕๗๕ : การใช้ยาทางเวชศาสตร์ช่องปาก 1
  บฑคร๕๑๖ : การเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับบัณฑิตศึกษา 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์
  ทพวด๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพรส๖๙๘ : วิทยานิพน์ 12
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  ทพศศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก
  ทพวป๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ทพทด๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกทันตกรรมชุมชน
  ทพทช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
  ทพปก๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
  ทพทป๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
  ทพทส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ทพทส๖๙๓ : คอมพิวเตอร์ทางทันตแพทยศาสตร์ 1

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ   (ประธานหลักสูตร)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณท์ นาควิโรจน์
  4. รองศาสตราจารย์ ธีรธวัช ศรีธวัช
  5. รองศาสตราจารย์ กัลยา ยันต์พิเศษ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิภา ธีรดิลก
  7. รองศาสตราจารย์ แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
  8. รองศาสตราจารย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
  9. ศาสตราจารย์ วรานันท์ บัวจีบ
  10. รองศาสตราจารย์ วรางคณา ชิดช่วงชัย
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์
  12. ศาสตราจารย์คลินิก พจมาน ศรีนวรัตน์
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ วงค์ล่ำซำ
  14. รองศาสตราจารย์ ชูชัย อนันต์มานะ
  15. ศาสตราจารย์คลินิก วิชญ กาญจนะวสิต
  16. รองศาสตราจารย์ กัลยา ศุพุทธมงคล
  17. รองศาสตราจารย์ สมชาย อุรพีพล
  18. รองศาสตราจารย์ สมชัย มโนพัฒนกุล
  19. รองศาสตราจารย์ พีรศุษม์ รอดอนันต์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพรรณา พุ่มผลึก
  21. รองศาสตราจารย์ จีรภัทร จันทรัตน์
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนุชิษณ์ พนมยงค์
  23. รองศาสตราจารย์ ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
  24. รองศาสตราจารย์ สุชยา ดำรงค์ศรี
  25. รองศาสตราจารย์ จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
  26. รองศาสตราจารย์ ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
  27. รองศาสตราจารย์ ประภาศรี ริรัตนพงษ์
  28. รองศาสตราจารย์ ศิริรักษ์ นครชัย
  29. รองศาสตราจารย์ เข็มทอง มิตรกูล
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิวันทน์ สมุทรคีรี
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวร คลองน้อย
  32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
  33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
  34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
  35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรณัน ประพันธ์ศิลป์
  36. รองศาสตราจารย์ ยุวดี อัศวนันท์
  37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ์
  38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
  39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ
  40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา จิรรัตนโสภา
  41. ศาสตราจารย์ สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
  42. รองศาสตราจารย์ ฤดี สุราฤทธิ์
  43. รองศาสตราจารย์ ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย
  44. รองศาสตราจารย์ รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์
  45. รองศาสตราจารย์ จินตนา ลภิรัตนกุล
  46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ ชุณหเรืองเดช
  47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
  48. รองศาสตราจารย์ โสภี ภูมิสวัสดิ์
  49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราชัย จึงสมจิตต์
  50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน สิปิยารักษ์
  51. รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
  52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
  53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
  54. อาจารย์ ชากร วรกุลพิพัฒน์
  55. อาจารย์ กรกมล กรีฑาภิรมย์
  56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัจชลี ศรีมณีกาญจน์
  57. อาจารย์ สุภัค งามสม

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล