ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ทันตชีววัสดุศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Distinguished lecturers from abroad and local institutes.
- Fully-equiped research laboratory.
- Research focuses on development of dental (Biomaterial).

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
(๑) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 50            หน่วยกิต
(๒) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- เป็นนักวิชาการระดับสูงในสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์
- นักวิจัยที่มีทักษะและสมรรถนะสูงในสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์
- เป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ทพทว๕๓๐ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางทันตกรรม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้จบปริญญาตรี
ทพทว๕๒๒ : ทันตชีววัสดุขั้นสูง 3
ทพทว๕๒๓ : รายงานทางทันตชีววัสดุศาสตร์ 2
ทพทว๕๒๔ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๑ 1
ทพทว๕๒๕ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๒ 1
ทพทว๕๒๖ : วิธีการทดสอบทันตชีววัสดุและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก 3
ทพทว๕๒๘ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๓ 1
ทพทว๕๒๙ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๔ 1
ทพทว๕๓๑ : วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมทางทันตกรรม 3
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
   สำหรับผู้จบปริญญาโท
ทพทว๕๒๔ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๑ 1
ทพทว๕๒๕ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๒ 1
ทพทว๕๒๖ : วิธีการทดสอบทันตชีววัสดุและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก 3
ทพทว๕๒๘ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๓ 1
ทพทว๕๒๙ : สัมมนาทางทันตชีววัสดุ ๔ 1
ทพทว๕๓๑ : วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมทางทันตกรรม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทป๖๐๘ : สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ 1
ทพทว๖๑๒ : ทันตชีววัสดุทางคลินิก 1
ทพทห๕๓๒ : ทันตวัสดุและเครื่องมือสำหรับบูรณะฟัน 2
ทพทห๖๓๑ : ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในและเนื้อฟัน 1
ทพทห๖๓๕ : สัมมนาทันตกรรมหัตถการขั้นสูง 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
ทพทว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่