ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยทางชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ทพชว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ทพชว๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก 2
ทพชว๕๑๖ : ชีววิทยาระดับเซลล์เพื่อวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ 2
ทพชว๕๑๗ : แนวคิดปัจจุบันทางโรคช่องปาก 1
ทพชว๕๑๘ : แนวคิดปัจจุบันทางการวิจัยชีววิทยาช่องปาก 1
ทพชว๕๑๙ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางชีววิทยาช่องปาก 1
ทพชว๕๒๐ : ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางวิทยาศาสตร์ช่องปากประยุกต์ 2
ทพชว๕๒๑ : แนวคิดปัจจุบันทางชีววิทยาความเจ็บปวด 1
ทพชว๖๑๙ : เนื้อเยื่อยึดต่อและเนื้อเยื่อที่มีแร่สะสม 3
ทพชว๖๒๔ : เทคนิคปฏิบัติการงานวิจัยชีววิทยาช่องปาก 2
ทพชว๖๒๕ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์ 1
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ทพชว๕๒๐ : ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางวิทยาศาสตร์ช่องปากประยุกต์ 2
ทพชว๕๒๑ : แนวคิดปัจจุบันทางชีววิทยาความเจ็บปวด 1
ทพชว๖๑๙ : เนื้อเยื่อยึดต่อและเนื้อเยื่อที่มีแร่สะสม 3
ทพชว๖๒๕ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพชว๖๑๐ : สัมมนาทางพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 1
ทพชว๖๑๒ : กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและคอเพื่อการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ 1
ทพชว๖๑๓ : ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 2
ทพชว๖๑๖ : จุลชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล 2
ทพชว๖๑๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันช่องปากขั้นสูง 2
ทพชว๖๒๖ : เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลและเภสัชวิทยาคลินิก ทางทันตแพทย์ 2
ทพชว๖๒๗ : พิษวิทยายุคใหม่ทางปฏิบัติการทันตกรรม 2
ทพชว๖๓๒ : การรักษาทางเภสัชวิทยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มและที่มีสภาวะทางระบบ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ทพชว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ทพชว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คงธวัช ชัยรัชวิทย์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. โสภี ภูมิสวัสดิ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. อารี วนสุนทรวงศ์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. กนิษฐา กิจสมานมิตร
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. จินตนา ลภิรัตนกุล
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. นครินทร์ กิตกำธร
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล
 14. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรดา ศรีหิรัญ
 15. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ ชุณหเรืองเดช
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัตสยาพรรณ พุดลา
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สงวนสิน
 22. อาจารย์ ดร.ทพญ. อนัญญา โอภาสวัตชัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่