ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน แบบ ๑.๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๒) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ที่ไม่ได้เป็นผลงานวิจัยที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา
(๓) ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษามาก่อนอย่างน้อย ๑ ปี
(๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๕) ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน แบบ ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ของหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
(๒) สำเร็จการศึกษาหรือหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต 
สัตวแพทยศาสตร์ หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยทางชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ทพชว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ทพชว๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก 2
ทพชว๕๑๖ : ชีววิทยาระดับเซลล์เพื่อวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ 2
ทพชว๕๑๗ : แนวคิดปัจจุบันทางโรคช่องปาก 1
ทพชว๕๑๘ : แนวคิดปัจจุบันทางการวิจัยชีววิทยาช่องปาก 1
ทพชว๕๑๙ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางชีววิทยาช่องปาก 1
ทพชว๕๒๐ : ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางวิทยาศาสตร์ช่องปากประยุกต์ 2
ทพชว๕๒๑ : แนวคิดปัจจุบันทางชีววิทยาความเจ็บปวด 1
ทพชว๖๑๙ : เนื้อเยื่อยึดต่อและเนื้อเยื่อที่มีแร่สะสม 3
ทพชว๖๒๔ : เทคนิคปฏิบัติการงานวิจัยชีววิทยาช่องปาก 2
ทพชว๖๒๕ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์ 1
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ทพชว๕๒๐ : ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางวิทยาศาสตร์ช่องปากประยุกต์ 2
ทพชว๕๒๑ : แนวคิดปัจจุบันทางชีววิทยาความเจ็บปวด 1
ทพชว๖๑๙ : เนื้อเยื่อยึดต่อและเนื้อเยื่อที่มีแร่สะสม 3
ทพชว๖๒๕ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพชว๖๑๐ : สัมมนาทางพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 1
ทพชว๖๑๒ : กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและคอเพื่อการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ 1
ทพชว๖๑๓ : ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 2
ทพชว๖๑๖ : จุลชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล 2
ทพชว๖๑๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันช่องปากขั้นสูง 2
ทพชว๖๒๖ : เภสัชวิทยาระดับโมเลกุลและเภสัชวิทยาคลินิก ทางทันตแพทย์ 2
ทพชว๖๒๗ : พิษวิทยายุคใหม่ทางปฏิบัติการทันตกรรม 2
ทพชว๖๓๒ : การรักษาทางเภสัชวิทยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มและที่มีสภาวะทางระบบ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ทพชว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ทพชว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ นพคุณ วงษ์สวรรค์
 3. ศาสตราจารย์ สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
 4. รองศาสตราจารย์ จินตนา ลภิรัตนกุล
 5. รองศาสตราจารย์ บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
 6. รองศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
 7. รองศาสตราจารย์ นครินทร์ กิตกำธร
 8. รองศาสตราจารย์ ศรัญญา ตันเจริญ
 9. รองศาสตราจารย์ โสภี ภูมิสวัสดิ์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจรเกียรติ เจนบดินทร์
 11. รองศาสตราจารย์ ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรดา ศรีหิรัญ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ ชุณหเรืองเดช
 16. รองศาสตราจารย์ ฤดี สุราฤทธิ์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
 18. อาจารย์ มัตสยาพรรณ พุดลา
 19. รองศาสตราจารย์ หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี วนสุนทรวงศ์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิษฐา กิจสมานมิตร