ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมหัตถการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการระดับสูง เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา งานบริการทันตสาธารณสุขของประเทศ
- นักวิจัยในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการที่มีทักษะและความสามารถสูง
- ทันตแพทย์ในสาขาทันตกรรมหัตถการที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการป้องกัน รักษาและบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและสวยงาม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทห๕๓๑ : วิทยาโรคฟันผุ 2
ทพทห๕๓๒ : ทันตวัสดุและเครื่องมือสำหรับบูรณะฟัน 2
ทพทห๕๔๐ : ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 2
ทพทห๖๓๑ : ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในและเนื้อฟัน 1
ทพทห๖๓๕ : สัมมนาทันตกรรมหัตถการขั้นสูง 1
ทพทห๖๔๑ : ทันตกรรมหัตถการพื้นฐานสำหรับคลินิก 2
ทพทห๖๔๒ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง ๑ 1
ทพทห๖๔๓ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง ๒ 1
ทพทห๖๔๔ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง ๓ 2
ทพทห๖๔๕ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกเพื่อความสวยงาม ๑ 1
ทพทห๖๔๖ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกเพื่อความสวยงาม ๒ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทห๖๘๐ : ทันตกรรมหัตถการประยุกต์ 2
ทพทห๖๘๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมหัตถการ 1
ทพทห๖๘๒ : การประยุกต์เทคโนโลยีใหม่เพื่อการนำเสนอกรณีผู้ป่วย 2
ทพวด๖๗๙ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ประยุกต์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทห๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล