ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์ https://mt.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกลักษณะของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้


- ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการแพทย์หรือเฉพาะด้านทางเทคนิคการแพทย์
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักวิจัย ในองค์กรภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรภาครัฐ และเอกชน
- ผู้ประกอบการอิสระในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอื่นๆ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทนคร๕๒๑ : ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๒๒ : ระบบการจัดการคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัติการ 2
ทนคร๕๒๓ : การทวนสอบผลและความสัมพันธ์ทางคลินิก 1
ทนคร๕๒๔ : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1
ทนคร๕๒๕ : วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๒๖ : การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 2
ทนคร๕๒๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทนคร๕๒๘ : การวิเคราะห์ระบบและการวางแผนทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๒๙ : สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคค๕๐๑ : เคมีคลินิกขั้นสูง 2
ทนคค๕๐๒ : การบริหารคุณภาพโดยรวมทางเคมีคลินิก 2
ทนคค๕๐๓ : การประเมินผลการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคทางคลินิก 1
ทนคค๕๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีคลินิก 1
ทนคม๕๐๑ : หัวข้อเลือกสรรทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2
ทนคม๕๐๓ : การประกันคุณภาพทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2
ทนคม๕๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ทนคร๕๓๐ : การฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๓๑ : แนวโน้มทางเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยในอนาคต 1
ทนคร๕๓๒ : ชีวสถิติและระบาดวิทยา 1
ทนคร๕๓๓ : การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ทนคร๕๓๔ : หัวข้อเลือกสรรทางการทดสอบในระดับโมเลกุล 2
ทนคร๕๓๕ : การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย 2
ทนคร๕๓๖ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัย 1
ทนคร๕๓๗ : เทคโนโลยีการวิจัย และการจัดการนวัตกรรม 2
ทนคร๕๓๘ : ชีวสารสนเทศ 2
ทนคร๕๓๙ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2
ทนคร๕๔๐ : โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 2
ทนคร๕๔๑ : เหมืองข้อมูล 2
ทนคร๕๔๒ : การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 2
ทนคร๕๔๓ : เทคโนโลยีการจัดการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1
ทนคร๕๔๔ : มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการขอการรับรอง 1
ทนคร๕๔๕ : หลักการการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 1
ทนจค๕๐๑ : หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยาคลินิก 2
ทนจค๕๐๒ : หัวข้อเลือกสรรทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2
ทนจค๕๐๓ : หัวข้อเลือกสรรทางไวรัสวิทยาคลินิก 2
ทนจค๕๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางเชื้อราวิทยา 2
ทนจค๕๐๕ : โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 2
ทนจค๕๐๖ : ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพขั้นสูง 2
ทนจค๕๐๗ : การบริหารคุณภาพโดยรวมทางจุลชีววิทยาคลินิก 2
ทนทช๕๐๑ : การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน 2
ทนทช๕๐๒ : ปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสุขภาวะชุมชน 2
ทนทช๕๐๓ : บทบาทของเทคนิคการแพทย์ในสังคมดิจิตอล 2
ทนทช๕๐๔ : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2
ทนทช๕๐๕ : การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอย่างนักเทคนิคการแพทย์มืออาชีพ 2
ทนทช๕๐๖ : บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ต่อสังคม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทนคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทนคร๕๒๑ : ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๒๒ : ระบบการจัดการคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัติการ 2
ทนคร๕๒๓ : การทวนสอบผลและความสัมพันธ์ทางคลินิก 1
ทนคร๕๒๔ : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1
ทนคร๕๒๕ : วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๒๖ : การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 2
ทนคร๕๒๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทนคร๕๒๘ : การวิเคราะห์ระบบและการวางแผนทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๒๙ : สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคค๕๐๑ : เคมีคลินิกขั้นสูง 2
ทนคค๕๐๒ : การบริหารคุณภาพโดยรวมทางเคมีคลินิก 2
ทนคค๕๐๓ : การประเมินผลการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคทางคลินิก 1
ทนคค๕๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีคลินิก 1
ทนคม๕๐๑ : หัวข้อเลือกสรรทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2
ทนคม๕๐๓ : การประกันคุณภาพทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2
ทนคม๕๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
ทนคร๕๓๐ : การฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๕๓๑ : แนวโน้มทางเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยในอนาคต 1
ทนคร๕๓๒ : ชีวสถิติและระบาดวิทยา 1
ทนคร๕๓๓ : การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ทนคร๕๓๔ : หัวข้อเลือกสรรทางการทดสอบในระดับโมเลกุล 2
ทนคร๕๓๕ : การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย 2
ทนคร๕๓๖ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัย 1
ทนคร๕๓๗ : เทคโนโลยีการวิจัย และการจัดการนวัตกรรม 2
ทนคร๕๓๘ : ชีวสารสนเทศ 2
ทนคร๕๓๙ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2
ทนคร๕๔๐ : โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 2
ทนคร๕๔๑ : เหมืองข้อมูล 2
ทนคร๕๔๒ : การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 2
ทนคร๕๔๓ : เทคโนโลยีการจัดการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1
ทนคร๕๔๔ : มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการขอการรับรอง 1
ทนคร๕๔๕ : หลักการการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 1
ทนจค๕๐๑ : หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยาคลินิก 2
ทนจค๕๐๒ : หัวข้อเลือกสรรทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2
ทนจค๕๐๓ : หัวข้อเลือกสรรทางไวรัสวิทยาคลินิก 2
ทนจค๕๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางเชื้อราวิทยา 2
ทนจค๕๐๕ : โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 2
ทนจค๕๐๖ : ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาต้านจุลชีพขั้นสูง 2
ทนจค๕๐๗ : การบริหารคุณภาพโดยรวมทางจุลชีววิทยาคลินิก 2
ทนทช๕๐๑ : การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน 2
ทนทช๕๐๒ : ปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสุขภาวะชุมชน 2
ทนทช๕๐๓ : บทบาทของเทคนิคการแพทย์ในสังคมดิจิตอล 2
ทนทช๕๐๔ : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2
ทนทช๕๐๕ : การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอย่างนักเทคนิคการแพทย์มืออาชีพ 2
ทนทช๕๐๖ : บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ต่อสังคม 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ทนคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
 3. รองศาสตราจารย์ กุลชาติ จังภัทรพงศา
 4. รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดลินา ตันหยง
 6. รองศาสตราจารย์ พรลดา นุชน้อย
 7. รองศาสตราจารย์ พัชนี ชูทอง
 8. รองศาสตราจารย์ สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
 9. รองศาสตราจารย์ อังกูรา สุโภคเวช
 10. รองศาสตราจารย์ รัตนา ลาวัง
 11. รองศาสตราจารย์ วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
 12. รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา ใยน้อย
 13. รองศาสตราจารย์ ธีรพล เปียฉ่ำ
 14. รองศาสตราจารย์ ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
 15. รองศาสตราจารย์ ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
 16. รองศาสตราจารย์ วิจิตร วงค์ล่ำซำ
 17. รองศาสตราจารย์ อมรา อภิลักษณ์
 18. รองศาสตราจารย์ วัชระ ชุ่มบัวตอง
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชนันท์ แย้มกมล
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสินี สุวรรณจ่าง
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต ปรียานนท์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีวัลยา วิชิต
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลพร ริยะป่า
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย บุญเพ็งรักษ์
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา ดาเก็ง
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลธิรา พรมกัณฑ์
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ จันทร์อ่อน
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติกานต์ สิทธิเวช
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา กิติดี
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คัคนานต์ สรุงบุญมี
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาฎิณี ทิพกรณ์
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชติรส พลับพลึง
 38. อาจารย์ จิตรดา เพชรฟอง
 39. อาจารย์ ณภัทร สองทวี
 40. อาจารย์ ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
 41. อาจารย์ ธารารัตน์ ขาวเขียว
 42. อาจารย์ ประสงค์ แคน้ำ
 43. อาจารย์ ประสิทธิ์ หมั่นดี
 44. อาจารย์ พจนารถ วานิจจะกูล
 45. อาจารย์ เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
 46. อาจารย์ วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล