ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(รังสีเทคนิค)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักรังสีเทคนิคที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขารังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
- นักวิชาการในงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี
- นักวิจัยในด้านรังสีวิทยาและในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ที่ปรึกษาด้านรังสีเทคนิคประจำบริษัท

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทนคร๖๐๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ทนรส๖๐๖ : คณิตศาสตร์สำหรับรังสีเทคนิค 2
ทนรส๖๒๖ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรังสีเทคนิค 2
ทนรส๖๒๗ : อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงทางรังสีวิทยา 3
ทนรส๖๒๘ : การวิเคราะห์และการประมวลผลภาพทางการแพทย์ 2
ทนรส๖๒๙ : การวัดปริมาณรังสีขั้นสูง 2
ทนรส๖๓๐ : การบริหารงานเชิงคุณภาพในงานรังสีวิทยา 1
ทนรส๖๓๑ : การแก้ปัญหาในงานรังสีวิทยา 1
ทนรส๖๓๒ : สัมมนาวิชาการทางรังสีวิทยา 1
ทนรส๖๓๓ : การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางรังสีวิทยา 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนรส๖๐๘ : การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3
ทนรส๖๐๙ : เอ็มอาร์ไอประยุกต์ 3
ทนรส๖๑๐ : ฟิสิกส์ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
ทนรส๖๑๑ : การสร้างและประมวลภาพในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
ทนรส๖๑๒ : ปฏิบัติการจำลองในเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยวิธีมอนติคาร์โล 3
ทนรส๖๒๑ : วิทยาเนื้องอกทางนิวเคลียร์ 3
ทนรส๖๒๓ : หัวข้อเลือกสรรทางรังสีเทคนิค 2
ทนรส๖๓๔ : ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยา 2
ทนรส๖๓๕ : เทคนิคทางโมเลกุลขั้นสูงและรังสีชีววิทยา 2
ทนรส๖๓๖ : เทคโนโลยีและเทคนิคสมัยใหม่ในทางรังสีรักษา 2
ทนรส๖๓๗ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการแพกส์สำหรับรังสีเทคนิค 2
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทนรส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12