ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The Master of Science Programme in Medical Technology provides comprehensive lectures and Research opportunities in various disciplines of medical technology and related sciences. The Faculty collaborates with leading universities and institutions internationally; therefore the students have the opportunity to learn and be supervised from invited oversea professors. Successful or outstanding students will have the opportunity to take some coursework or part of their research at oversea collaborating institutes.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ นักวิจัย นักวิชาการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย หรือปฏิบัติงานร่วมกับทีม สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ชุมชน ผู้บริหารห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ผู้ประกอบการอิสระ ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอื่นๆ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทนคร๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ทนคร๕๑๖ : วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เบื้องต้น 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทนคร๖๐๑ : การบริหารห้องปฏิบัติการทางคลินิก 2
ทนคร๖๐๒ : สัมมนา 2
ทนคร๖๐๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ทนคร๖๑๘ : วิทยาการห้องปฏิบัติการคลินิก ๑ 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทนคค๖๐๑ : เคมีคลินิกขั้นสูง 4
ทนคค๖๐๗ : พิษวิทยาคลินิกชั้นสูง 2
ทนคค๖๐๙ : โภชนาการคลินิก 1
ทนคค๖๑๐ : วิธีปฏิบัติการทดลองและเครื่องมือทางเคมีคลินิก 2
ทนคค๖๑๑ : พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลทางการแพทย์ 2
ทนคค๖๑๒ : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีคลินิก 1
ทนคค๖๑๓ : ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีคลินิก 1
ทนคม๕๐๒ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางโลหิตวิทยา 2
ทนคม๖๐๕ : เทคนิคทางคลังเลือดและวิทยาภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยา 2
ทนคม๖๐๙ : จุลทรรศนศาสตร์คลินิกขั้นสูง 4
ทนคร๕๐๖ : การออกแบบและสร้างเครื่องมือขั้นพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิก 3
ทนคร๖๐๖ : เทคโนโลยีปัจจุบันทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ทนคร๖๐๗ : การฝึกงานในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 4
ทนคร๖๐๘ : เทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 2
ทนคร๖๑๖ : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2
ทนคร๖๑๗ : ชีวสารสนเทศ 2
ทนจค๖๐๑ : จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง 3
ทนจค๖๐๔ : วิธีปัจจุบันทางวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก 2
ทนจค๖๐๖ : วิธีปัจจุบันทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก 2
ทนจค๖๐๘ : เอนไซม์และผลิตผลของจุลินทรีย์ 1
ทนจค๖๑๐ : หัวข้อเลือกสรรทางด้านจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 1
ทนจค๖๑๑ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 1
ทนจค๖๑๕ : โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 2
ทนทช๖๐๑ : สุขภาพประชากร และเทคนิคการแพทย์ชุมชน 2
ทนทช๖๐๒ : สารสนเทศทางสุขภาพ 2
ทนทช๖๐๓ : หัวข้อเลือกสรรทางปรสิตวิทยาการแพทย์และกีฏวิทยาการแพทย์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทนคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลธิรา พรมกัณฑ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติกานต์ สิทธิเวช
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีวัลยา วิชิต
 4. อาจารย์ ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
 5. อาจารย์ ธีระวุฒิ จันทร์มี
 6. รองศาสตราจารย์ อังกูรา สุโภคเวช
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชติรส พลับพลึง
 8. รองศาสตราจารย์ ดลินา ตันหยง
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
 10. รองศาสตราจารย์ ธีรพล เปียฉ่ำ
 11. รองศาสตราจารย์ พรลดา นุชน้อย
 12. รองศาสตราจารย์ พัชนี ชูทอง
 13. รองศาสตราจารย์ รัตนา ลาวัง
 14. รองศาสตราจารย์ วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
 15. รองศาสตราจารย์ วารุณี เงินงามเลิศ
 16. รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา ใยน้อย
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา มัสอูดี
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คัคนานต์ สรุงบุญมี
 20. อาจารย์ ณภัทร สองทวี
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
 22. อาจารย์ ประสิทธิ์ หมั่นดี
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ
 24. อาจารย์ ลิขิต ปรียานนท์
 25. อาจารย์ เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ จันทร์อ่อน
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระ ชุ่มบัวตอง
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
 29. ศาสตราจารย์ ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
 30. รองศาสตราจารย์ กุลชาติ จังภัทรพงศา
 31. รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
 32. รองศาสตราจารย์ ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
 33. รองศาสตราจารย์ วิจิตร วงค์ล่ำซำ
 34. รองศาสตราจารย์ สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา กิติดี
 37. อาจารย์ จิตรดา เพชรฟอง
 38. อาจารย์ นฤทัย อรศิริสกุล
 39. อาจารย์ ประสงค์ แคน้ำ
 40. อาจารย์ วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสินี สุวรรณจ่าง
 42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย บุญเพ็งรักษ์
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา ดาเก็ง
 44. อาจารย์ เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา อภิลักษณ์
 46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาฎิณี ทิพกรณ์
 48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลพร ริยะป่า
 49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต
 50. อาจารย์ ธารารัตน์ ขาวเขียว
 51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชนันท์ แย้มกมล
 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา กลัดสมบูรณ์
 53. อาจารย์ สิริรัตน์ ลูกอินทร์
 54. อาจารย์ เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
 55. อาจารย์ พจนารถ วานิจจะกูล