ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์
เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The Doctor of Philosophy Programme in Medical Technology of the Faculty of Medical Technology provides advanced courses and researches in a broad range of disciplines in medical technology and related sciences. The Faculty collaborates with leading universities and institutions both nationally and internationally. Almost all of the students have the opportunity to take some courseworks or part of their researches at oversea collaborating institutions.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท           
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท           
๒.๑.๑ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จากสถาบัน อื่น หรือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิน ๕ ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 61            หน่วยกิต
๒.๑.๒ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เกิน ๕ ปี           
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 73            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถ ประกอบอาชีพต่างๆ ในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร ระดับสูง ในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอื่นๆ หรือเป็นนักวิจัย ในองค์กรภาคธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ/เอกชน ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตเทคโนโลยี เครื่องมือ/ภาครัฐอุตสาหกรรม/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเป็นนักวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับทีมสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ชุมชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
ทนคร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญา โท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันอื่น หรือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิน ๕ ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทนคร๕๑๖ : วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เบื้องต้น 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทนคร๖๐๑ : การบริหารห้องปฏิบัติการทางคลินิก 2
ทนคร๖๐๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ทนคร๖๑๓ : สัมมนาขั้นสูง 2
ทนคร๖๑๘ : วิทยาการห้องปฏิบัติการคลินิก ๑ 2
ทนคร๖๑๙ : วิทยาการห้องปฏิบัติการคลินิก ๒ 1
ทนคร๖๒๐ : การจัดการงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เกิน ๕ ปี
ทนคร๖๐๔ : หัวข้อเลือกสรรทางเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๖๑๓ : สัมมนาขั้นสูง 2
ทนคร๖๑๙ : วิทยาการห้องปฏิบัติการคลินิก ๒ 1
ทนคร๖๒๐ : การจัดการงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
: 0
ทนคค๖๐๑ : เคมีคลินิกขั้นสูง 4
ทนคค๖๐๗ : พิษวิทยาคลินิกชั้นสูง 2
ทนคค๖๐๙ : โภชนาการคลินิก 1
ทนคค๖๑๐ : วิธีปฏิบัติการทดลองและเครื่องมือทางเคมีคลินิก 2
ทนคค๖๑๑ : พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลทางการแพทย์ 2
ทนคค๖๑๒ : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีคลินิก 1
ทนคค๖๑๓ : ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีคลินิก 1
ทนคม๕๐๒ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางโลหิตวิทยา 2
ทนคม๖๐๕ : เทคนิคทางคลังเลือดและวิทยาภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยา 2
ทนคม๖๐๙ : จุลทรรศนศาสตร์คลินิกขั้นสูง 4
ทนคม๖๑๒ : พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นสูง 2
ทนคร๕๐๖ : การออกแบบและสร้างเครื่องมือขั้นพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิก 3
ทนคร๕๑๓ : อิเล็กทรอนิกส์เชิงตัวเลข 2
ทนคร๖๐๖ : เทคโนโลยีปัจจุบันทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ทนคร๖๐๗ : การฝึกงานในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 4
ทนคร๖๐๘ : เทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 2
ทนคร๖๑๐ : หัวข้อเลือกสรรอิสระทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์และชีวการแพทย์ 1
ทนคร๖๑๔ : หลักการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา 2
ทนคร๖๑๕ : การจัดการเรียนรู้และการสอนทางด้านเทคนิคการแพทย์ 2
ทนคร๖๑๖ : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2
ทนคร๖๑๗ : ชีวสารสนเทศ 2
ทนจค๖๐๑ : จุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง 3
ทนจค๖๐๔ : วิธีปัจจุบันทางวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก 2
ทนจค๖๐๖ : วิธีปัจจุบันทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก 2
ทนจค๖๐๘ : เอนไซม์และผลิตผลของจุลินทรีย์ 1
ทนจค๖๑๐ : หัวข้อเลือกสรรทางด้านจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 1
ทนจค๖๑๑ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 1
ทนจค๖๑๓ : หัวข้อเลือกสรรอิสระทางด้านจุลชีววิทยา 1
ทนจค๖๑๕ : โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 2
ทนจค๖๑๖ : วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลขั้นสูง 2
ทนจน๖๑๔ : วิทยาการขั้นสูงทางด้านสารต้านจุลชีพและการดื้อยา 1
ทนทช๖๐๑ : สุขภาพประชากร และเทคนิคการแพทย์ชุมชน 2
ทนทช๖๐๒ : สารสนเทศทางสุขภาพ 2
ทนทช๖๐๓ : หัวข้อเลือกสรรทางปรสิตวิทยาการแพทย์และกีฏวิทยาการแพทย์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญา โท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันอื่น หรือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิน ๕ ปี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทนคร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เกิน ๕ ปี
ทนคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชติรส พลับพลึง   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติกานต์ สิทธิเวช
 3. ศาสตราจารย์ ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
 4. รองศาสตราจารย์ กุลชาติ จังภัทรพงศา
 5. รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
 7. รองศาสตราจารย์ วิจิตร วงค์ล่ำซำ
 8. รองศาสตราจารย์ สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
 9. รองศาสตราจารย์ อังกูรา สุโภคเวช
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
 11. รองศาสตราจารย์ ดลินา ตันหยง
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
 13. รองศาสตราจารย์ ธีรพล เปียฉ่ำ
 14. รองศาสตราจารย์ พรลดา นุชน้อย
 15. รองศาสตราจารย์ พัชนี ชูทอง
 16. รองศาสตราจารย์ รัตนา ลาวัง
 17. รองศาสตราจารย์ วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
 18. รองศาสตราจารย์ วารุณี เงินงามเลิศ
 19. รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา ใยน้อย
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา มัสอูดี
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา กิติดี
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คัคนานต์ สรุงบุญมี
 24. อาจารย์ จิตรดา เพชรฟอง
 25. อาจารย์ ณภัทร สองทวี
 26. อาจารย์ นฤทัย อรศิริสกุล
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์
 28. อาจารย์ ประสงค์ แคน้ำ
 29. อาจารย์ ประสิทธิ์ หมั่นดี
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลธิรา พรมกัณฑ์
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย บุญเพ็งรักษ์
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา ดาเก็ง
 33. อาจารย์ เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา อภิลักษณ์
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ
 38. อาจารย์ ลิขิต ปรียานนท์
 39. อาจารย์ เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ จันทร์อ่อน
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระ ชุ่มบัวตอง
 42. อาจารย์ วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสินี สุวรรณจ่าง
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาฎิณี ทิพกรณ์
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลพร ริยะป่า
 46. อาจารย์ ธารารัตน์ ขาวเขียว
 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต
 48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชนันท์ แย้มกมล
 49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา กลัดสมบูรณ์
 50. อาจารย์ สิริรัตน์ ลูกอินทร์
 51. อาจารย์ เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีวัลยา วิชิต
 53. อาจารย์ ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
 54. อาจารย์ ธีระวุฒิ จันทร์มี
 55. อาจารย์ พจนารถ วานิจจะกูล