ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แผน ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Researcher in applied demography and social research 2. Expert or specialist in applied demography and social research 3. Consultant in applied demography and social research 4. Policy and plan analyst

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วจปป๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วจปป๖๖๙ : สัมมนาทางประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม 3
วจปป๖๘๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 3
วจปป๗๐๒ : สาระและวิธีวิทยาทางประชากรศาสตร์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วจปป๖๖๔ : ประชากรศาสตร์ครอบครัว 3
วจปป๖๖๗ : วิทยาการระบาดทางประชากร 3
วจปป๖๗๘ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปป๖๘๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วจปป๖๘๖ : ภาวะการตายและความเจ็บป่วย 3
วจปป๖๘๙ : เศรษฐศาสตร์ประชากร 3
วจปป๖๙๐ : ประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม 3
วจปป๖๙๑ : ประชากรศาสตร์ธุรกิจ 3
วจปป๖๙๓ : การวิเคราะห์พหุตัวแปรประยุกต์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 3
วจปป๖๙๔ : แบบจำลองการถดถอยประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว 3
วจปป๗๐๓ : ทฤษฎีทางสังคมสำหรับประชากรศาสตร์ 3
วจปป๗๐๔ : การสูงวัยของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ 3
วจปป๗๐๕ : มิติต่างทางสังคมศาสตร์ประชากรว่าด้วยการเจริญพันธุ์ 3
วจปป๗๐๖ : การย้ายถิ่นและนัยยะทางการเมืองและสังคม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วจปป๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. จรัมพร โห้ลำยอง
 6. รองศาสตราจารย์ ดร จงจิตต์ ฤทธิรงค์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ตั้งชลทิพย์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา
 10. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง
 14. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
 16. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี
 17. รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
 18. รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี
 19. รองศาสตราจารย์ ดร. มาร์ก เฟิลเคอร์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา หันจางสิทธิ์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักกรินทร์ นิยมศิลป์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุสิตา พึ่งสำราญ
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี สันภูวรรณ์
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ
 25. อาจารย์ ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
 26. อาจารย์ ดร. สรัญญา สุจริตพงศ์
 27. อาจารย์ ดร. ตรึก ง็อค ฮวน ดัง

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่