ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์)
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 54            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปลี่ยนสถานภาพจากการศึกษาในระดับปริญญาโทมาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก           
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บรรยายในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์
- ที่ปรึกษาด้านประชากรศาสตร์
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์)
วจปช๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์)
วจปช๖๘๒ : เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๘๓ : ประชากรศาสตร์สังคม 3
วจปช๖๘๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเปลี่ยนสถานภาพจากการศึกษาในระดับปริญญาโทมาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ไม่มีพื้นฐานประชากรศาสตร์)
วจปช๖๘๒ : เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๘๓ : ประชากรศาสตร์สังคม 3
วจปช๖๘๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3
   นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ไม่มีพื้นฐานประชากรศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ (รหัส วจอจ) ทั้ง ๔ วิชา กรณีที่เคยเรียนวิชาเหล่า นี้ หรือมีวิชาที่เทียบเคียงให้ยกเว้นรายวิชานั้นได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วจอจ๕๕๐ : สารัตถประชากรศาสตร์ 3
วจอจ๕๕๕ : เทคนิคเชิงวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3
วจอจ๕๖๕ : สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคม 3
วจอจ๕๖๖ : วิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคม 3
   กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา รหัส วจอจ ได้ ให้เลือกเรียนวิชา รหัส วจปส ให้ครบรายวิชาเทียบเคียงตามข้อกำหนดข้างต้น
วจปส๕๕๐ : สารัตถประชากรศาสตร์ 3
วจปส๕๕๔ : เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3
วจปส๕๕๕ : การวิจัยเชิงปริมาณ 3
วจปส๕๕๗ : สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์)
วจปช๖๖๔ : ประชากรศาสตร์ครอบครัว 3
วจปช๖๖๗ : วิทยาการระบาดทางประชากร 3
วจปช๖๖๙ : สัมมนาทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๗๐ : หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๗๔ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3
วจปช๖๗๖ : การคาดประมาณประชากรขั้นสูง 3
วจปช๖๗๗ : มิติเพศภาวะทางประชากรศาสตร์และการพัฒนาสังคม 3
วจปช๖๗๘ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปช๖๘๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วจปช๖๘๕ : ภาวะเจริญพันธุ์ขั้นสูง 3
วจปช๖๘๖ : การตายขั้นสูง 3
วจปช๖๘๗ : การย้ายถิ่นขั้นสูง 3
วจปช๖๘๘ : ประชากรศาสตร์การเมือง 3
วจปช๖๘๙ : เศรษฐศาสตร์ประชากร 3
วจปช๖๙๐ : ประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม 3
วจปช๖๙๑ : ประชากรศาสตร์ธุรกิจ 3
วจปช๖๙๓ : การประยุกต์การวิเคราะห์พหุตัวแปรเพื่อการวิจัยทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๙๔ : การประยุกต์แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว 3
วจปช๖๙๕ : ประเด็นด้านประชากรและแนวโน้มในอาเซียน 3
วจปช๖๙๖ : ผู้สูงวัยในบริบทข้ามวัฒนธรรม 3
วจปช๗๐๐ : เศรษฐศาสตร์ประชากรสูงอายุ 3
วจอจ๖๓๖ : การติดตามและประเมินผลโครงการประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเปลี่ยนสถานภาพจากการศึกษาในระดับปริญญาโทมาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ไม่มีพื้นฐานประชากรศาสตร์)
วจปช๖๖๔ : ประชากรศาสตร์ครอบครัว 3
วจปช๖๖๗ : วิทยาการระบาดทางประชากร 3
วจปช๖๖๙ : สัมมนาทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๗๐ : หัวข้อพิเศษทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๗๔ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3
วจปช๖๗๗ : มิติเพศภาวะทางประชากรศาสตร์และการพัฒนาสังคม 3
วจปช๖๗๘ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปช๖๘๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วจปช๖๘๕ : ภาวะเจริญพันธุ์ขั้นสูง 3
วจปช๖๘๖ : การตายขั้นสูง 3
วจปช๖๘๗ : การย้ายถิ่นขั้นสูง 3
วจปช๖๘๘ : ประชากรศาสตร์การเมือง 3
วจปช๖๘๙ : เศรษฐศาสตร์ประชากร 3
วจปช๖๙๐ : ประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม 3
วจปช๖๙๑ : ประชากรศาสตร์ธุรกิจ 3
วจปช๖๙๓ : การประยุกต์การวิเคราะห์พหุตัวแปรเพื่อการวิจัยทางประชากรศาสตร์ 3
วจปช๖๙๔ : การประยุกต์แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว 3
วจปช๖๙๕ : ประเด็นด้านประชากรและแนวโน้มในอาเซียน 3
วจปช๖๙๖ : ผู้สูงวัยในบริบทข้ามวัฒนธรรม 3
วจปช๗๐๐ : เศรษฐศาสตร์ประชากรสูงอายุ 3
วจอจ๖๓๖ : การติดตามและประเมินผลโครงการประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์)
วจปช๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเปลี่ยนสถานภาพจากการศึกษาในระดับปริญญาโทมาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ไม่มีพื้นฐานประชากรศาสตร์)
วจปช๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48