ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

จุดเด่นของหลักสูตร

คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ มีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ในการวิจัยทางด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีศูนย์ความ เป็นเลิศทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานและ การวิจัย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
- นักวิชาการทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
- นักวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยรฐ๖๑๑ : การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอายุ 2
พยรฐ๖๑๒ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้สูงอายุ 3
พยรฐ๖๑๓ : การพยาบาลผู้สูงอายุ ๑ 4
พยรฐ๖๑๔ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๑ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๐ : การบริหารการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยรฐ๖๑๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยรฐ๖๑๑ : การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้สูงอายุ 2
พยรฐ๖๑๒ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้สูงอายุ 3
พยรฐ๖๑๓ : การพยาบาลผู้สูงอายุ ๑ 4
พยรฐ๖๑๔ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๑ 3
พยรฐ๖๑๕ : การพยาบาลผู้สูงอายุ ๒ 3
พยรฐ๖๑๖ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๐ : การบริหารการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยรฐ๖๑๘ : สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้สูงอายุ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6