ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์)

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการพัฒนาสมรรถนะและบทบาทของผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพสตรีในวัยเจริญ พันธุ์ สตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ทารกแรกเกิด และครอบครัว ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง และปัญหา ซับซ้อน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางการผดุงครรภ์
- นักวิชาการทางผดุงครรภ์
- นักวิจัยทางการผดุงครรภ์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยสน๖๐๒ : พยาธิสรีรและเภสัชวิทยาสำหรับผดุงครรภ์ 3
พยสน๖๐๙ : การผดุงครรภ์ขั้นสูง ๑ 3
พยสน๖๑๐ : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ๑ 3
พยสน๖๑๑ : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยสน๖๐๗ : สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยสน๖๐๒ : พยาธิสรีรและเภสัชวิทยาสำหรับผดุงครรภ์ 3
พยสน๖๐๙ : การผดุงครรภ์ขั้นสูง ๑ 3
พยสน๖๑๐ : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ๑ 3
พยสน๖๑๑ : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ๒ 3
พยสน๖๑๒ : การผดุงครรภ์ขั้นสูง ๒ 3
พยสน๖๑๓ : ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ๓ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยสน๖๐๘ : สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการผดุงครรภ์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล