ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งผลิตนักวิชาชีพชั้นนำทางสุขภาพ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัย เพื่อการพัฒนาระบบบริการพยาบาลและสุขภาพ และการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรม ทางการพยาบาลและการบริการสุขภาพที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเพิ่มคุณภาพการบริการ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ทางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
รับรองหลักสูตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง  ในกรณีผู้เข้าการศึกษาไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรผู้รับผิด
ชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศ
ของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing regulatory authority) ใน
ประเทศของผู้สมัคร
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๓.๕๐ 
๓. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่น้อยกว่า  ๓ ปี ๔. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยและนักวิชาการทางระบบสุขภาพและการพยาบาล
- นักวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยคร๖๐๓ : สถิติขั้นสูงทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
พยคร๖๓๘ : การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลและระบบสุขภาพขั้นสูง 2
พยคร๖๖๑ : ปรัชญาในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล และระบบสุขภาพ 2
พยคร๖๖๒ : ระบบบริการสุขภาพร่วมสมัย 3
พยคร๖๖๓ : ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๕๒๕ : สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ 3
พยคร๖๖๔ : วิทยาการระบาดทางระบบบริการสุขภาพ 3
พยคร๖๖๕ : เศรษฐศาสตร์ทางระบบบริการสุขภาพ 3
พยคร๖๖๖ : การวัดผลลัพธ์ทางระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล 3
พยคร๖๖๘ : ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพัฒนาการวิจัยและระบบบริการสุขภาพ 3
พยคร๖๖๙ : การวิจัยระบบบริการสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36