ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_pediatric.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก
- นักวิชาการทางการพยาบาลเด็ก
- นักวิจัยทางการพยาบาลเด็ก

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๔ : สถิติประยุกต์และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๒ : การประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยกม๖๒๖ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเด็กและวัยุร่น 2
พยกม๖๒๗ : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาลเด็ก 1
พยกม๖๒๘ : การจัดการการดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพและปัญหาสุขภาพซับซ้อน 2
พยกม๖๒๙ : ปฏิบัติการจัดการการดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพ 3
พยกม๖๓๐ : ปฏิบัติการจัดการการดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3
พยกม๖๓๑ : สัมมนาทางการพยาบาลเด็ก 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยกม๖๓๒ : การจัดการการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต 1
พยกม๖๓๓ : การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง 1
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 2
พยคร๖๔๓ : เทคโนโลยีดิจิทัลทางการพยาบาล 1
พยคร๖๔๔ : การสอนทางคลินิกทางการพยาบาล 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่