ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี)

จุดเด่นของหลักสูตร

The graduates will be knowledgeable and skillful in researches in the areas of pharmaceutical and pharmaceutical phytochemistry for development of synthetic and natural product drug quality.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักวิชาการในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- นักวิจัย ทางเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมีให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและอิสระ
- เภสัชกรโรงงาน เภสัชกรโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับนศ. แผน ก แบบ ก๑ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ภกคร๖๗๐ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี ๑ 1
ภกคร๖๗๑ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี ๒ 1
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกคร๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ภกคร๖๗๐ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี ๑ 1
ภกคร๖๗๑ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี ๒ 1
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภค๖๓๙ : เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง ๑ 3
ภกภค๖๕๗ : การออกแบบยา ๑ 3
ภกภฉ๖๕๑ : เภสัชพฤกษเคมี ๑ 3
ภกภฉ๖๕๒ : เภสัชพฤกษเคมี ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกคร๖๙๕ : เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ด้านพืชทางเภสัชศาสตร์ 3
ภกภค๖๔๐ : เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง ๒ 3
ภกภค๖๕๐ : ปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๑ : เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๒ : เคมีของยาเฮทเทอโรไซคลิก 3
ภกภค๖๕๖ : คีโมเมตริกทางเภสัชเคมี 3
ภกภค๖๕๘ : การออกแบบยา ๒ 3
ภกภค๖๖๒ : เภสัชอินทรีย์เคมีขั้นสูง 3
ภกภค๖๖๔ : คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและพัฒนาตัวยา 3
ภกภฉ๖๔๙ : การพัฒนาสมุนไพร ๑ 3
ภกภฉ๖๕๐ : การพัฒนาสมุนไพร ๒ 3
ภกภฉ๖๕๗ : เทคนิคการแยกสาร 3
ภกภฉ๖๖๔ : นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี 3
ภกภฉ๖๖๘ : การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3
ภกภพ๖๐๑ : การแพทย์แผนไทย 3
ภกภพ๖๐๔ : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์ 3
ภกภพ๖๐๗ : การพัฒนายาจากสมุนไพร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ ลีณา สุนทรสุข
 2. รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ศรีภา
 3. รองศาสตราจารย์ จิรภรณ์ อังวิทยาธร
 4. รองศาสตราจารย์ ชุติมา เพชรกระจ่าง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐินี อนันตโชค
 6. รองศาสตราจารย์ ปองทิพย์ สิทธิสาร
 7. รองศาสตราจารย์ ปิยนุช โรจน์สง่า
 8. รองศาสตราจารย์ วีณา สาธิตปัตติพันธ์
 9. อาจารย์ ชุติมา เพ็ชรประยูร
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา นุชถาวร
 11. อาจารย์ เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก บุญสุภา
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวรรยา บูรณะผลิน
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์
 17. รองศาสตราจารย์ สมภพ ประธานธุรารักษ์
 18. อาจารย์ นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล