ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)

จุดเด่นของหลักสูตร

Development of phytopharmaceutical products from Thai medicinal plants as medicine, cosmetics or health food in Health Care and Spa business, Improvement of Thai traditional medicine.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และความสามารถในด้านพฤกษเภสัชภัณฑ์ โดยสามารถประกอบอาชีพ ด้านการผลิต วิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาครัฐ และเอกชน ดังต่อไปนี้


- นักวิจัย
- นักวิชาการ
- ผู้ประกอบการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ภกวพ๖๗๓ : ปัญหาพิเศษทางพฤกษเภสัชภัณฑ์ 2
ภกวพ๖๘๒ : สัมมนาปริญญาเอกการวิจัยวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกวพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ภกวพ๖๘๒ : สัมมนาปริญญาเอกการวิจัยวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 1
ภกวพ๖๘๘ : การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2
ภกวพ๖๙๐ : การวิเคราะห์ทางพฤกษเภสัช 3
ภกวพ๖๙๑ : เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภฉ๖๕๑ : เภสัชพฤกษเคมี ๑ 3
ภกภพ๖๐๕ : อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร 3
ภกวพ๖๘๑ : สัมมนาปริญญาเอกวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 1
ภกวพ๖๘๒ : สัมมนาปริญญาเอกการวิจัยวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 1
ภกวพ๖๘๘ : การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2
ภกวพ๖๙๐ : การวิเคราะห์ทางพฤกษเภสัช 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ภกภค๖๕๐ : ปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๑ : เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ 3
ภกภฉ๖๕๖ : การหาสูตรโครงสร้าง 3
ภกภพ๖๐๑ : การแพทย์แผนไทย 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ภกภฉ๖๕๕ : เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
ภกภฉ๖๖๔ : นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี 3
ภกภว๖๖๔ : สาระสำคัญทางพิษวิทยา 3
ภกภว๖๖๖ : เทคนิคการคัดกรองยา ๑ 3
ภกวพ๖๗๓ : ปัญหาพิเศษทางพฤกษเภสัชภัณฑ์ 2
ภกวพ๖๘๙ : ยาสมุนไพร 3
ภกวพ๖๙๓ : สารจากสมุนไพรในเครื่องสำอาง 3
ภกวพ๖๙๔ : สารเสริมอาหาร 3
ภกวพ๖๙๕ : เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ด้านพืชทางเภสัชศาสตร์ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ภกภค๖๕๐ : ปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๑ : เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ 3
ภกภฉ๖๕๕ : เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
ภกภฉ๖๖๔ : นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี 3
ภกภพ๖๐๑ : การแพทย์แผนไทย 3
ภกภว๖๖๔ : สาระสำคัญทางพิษวิทยา 3
ภกภว๖๖๖ : เทคนิคการคัดกรองยา ๑ 3
ภกวพ๖๗๓ : ปัญหาพิเศษทางพฤกษเภสัชภัณฑ์ 2
ภกวพ๖๙๑ : เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 3
ภกวพ๖๙๓ : สารจากสมุนไพรในเครื่องสำอาง 3
ภกวพ๖๙๔ : สารเสริมอาหาร 3
ภกวพ๖๙๕ : เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ด้านพืชทางเภสัชศาสตร์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ภกวพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ภกวพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ลีณา สุนทรสุข
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. ณัฏฐินี อนันตโชค
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ
 12. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. วารี ลิมป์วิกรานต์
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา สาธิตปัตติพันธ์
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นันทนา นุชถาวร
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ กิจผาติ
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรรฆวี แสงกลับ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธฤตา กิติศรีปัญญา
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพรรณ ชูลักษณ์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เจริญไทย
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี พุ่มทุ่ม
 27. อาจารย์ ดร.ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์
 28. อาจารย์ ดร. วสุ ศุภรัตนสิทธิ
 29. อาจารย์ ดร.ภญ. ชุติมา เพ็ชรประยูร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล