ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. คณาจารย์ของหลักสูตรเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในด้านนโยบาย ด้านยาและวัคซีน ๒. หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนานาชาติ ได้แก่ - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สถาบันวัคซีนแห่งชาติ - องค์การอนามัยโลก

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 1. Plan 1.1: Hold a Master's degree in the area of medical and public health from institutions of 
  Higher Education in Thailand or foreign countries accredited by the Office of the Higher Education 
  Commission (OHEC) with a minimum cumulative GPA of 3.50 or equivalent. Have learning, 
  teaching or working experience in academic sector or management in the drug and health 
  systems for at least 2 years.
2. Plan 2.1: Hold a Master's degree in the area of medical and public health from institutions 
  of Higher Education in Thailand or foreign countries accredited by the Office of the Higher Education 
  Commission (OHEC) with a minimum cumulative GPA of 3.50 or equivalent.
  Plan 2.2: Hold a Bachelor's degree in the area of medical and public health from institutions of 
  Higher Education in Thailand or foreign countries accredited by the Office of the Higher Education
  Commission (OHEC) with first class honor.
3. Have an English proficiency test score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of 
  Graduate Studies, Mahidol University							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 75            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Expert in the area of Social, Economic and Administrative Pharmacy for undergraduate and postgraduate students. 2. Drug and health system executives (both public and private sectors) 3. High caliber researchers in the field of drug and health system development 4. Academic experts in drug and health system 5. Managers (both public and private sectors)

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกภส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกภส๖๓๖ : เภสัชกรรมและนโยบายสุขภาพ 2
ภกภส๖๗๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๑ 2
ภกภส๖๗๔ : การจัดการระบบยาและระบบสุขภาพ 2
ภกภส๖๗๕ : การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2
ภกภส๖๗๖ : เภสัชวิทยาการระบาดทางสาธารณสุข 2
ภกภส๖๘๑ : การจัดองค์กรด้านการดูแลสุขภาพและการบริหาร 2
ภกภส๖๘๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๒ 2
ภกภส๖๘๘ : สัมมนาด้านการวิจัยที่เป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 1
ภกภส๖๙๐ : สัมมนาด้านวิธีการวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 1
ภกภส๗๑๐ : การจัดการยุทธศาสตร์ในระบบสุขภาพ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกภส๖๓๖ : เภสัชกรรมและนโยบายสุขภาพ 2
ภกภส๖๘๑ : การจัดองค์กรด้านการดูแลสุขภาพและการบริหาร 2
ภกภส๖๘๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๒ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ภกภส๖๗๒ : มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ 3
ภกภส๖๗๗ : การประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ 3
ภกภส๖๗๘ : มานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม 3
ภกภส๖๗๙ : การวิเคราะห์ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ 3
ภกภส๖๘๐ : การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาลและการปฏิบัติการ 3
ภกภส๖๘๓ : การสร้างแบบจำลองต้นทุนประสิทธิผลด้านสุขภาพ 3
ภกภส๖๘๗ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางสุขภาพและวิทยาศาสตร์สังคม 3
ภกภส๖๙๑ : สัมมนาด้านการวิจัยบูรณาการด้านเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 1
ภกภส๖๙๓ : ปัญหาเฉพาะทางเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 3
ภกภส๖๙๔ : การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลโดยใช้การทดลองทางคลินิกและการศึกษาแบบสังเกต 3
ภกภส๖๙๕ : การประเมินแผนงานด้านเภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพ 3
ภกภส๗๑๑ : สถิติประยุกต์ในงานวิจัยทางสุขภาพและวิทยาศาสตร์สังคม 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกภส๖๘๗ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางสุขภาพและวิทยาศาสตร์สังคม 3
ภกภส๖๙๑ : สัมมนาด้านการวิจัยบูรณาการด้านเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 1
ภกภส๖๙๓ : ปัญหาเฉพาะทางเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 3
ภกภส๗๑๑ : สถิติประยุกต์ในงานวิจัยทางสุขภาพและวิทยาศาสตร์สังคม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ภกภส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36