ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากสถาบันการศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ในรอบระยะเวลา ๕ ปี
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ .๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ .๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ .๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ .๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 77            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัย และนักวิชาการ ด้านเภสัชการ ในสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงบริษัทเอกชนที่รับทำงานวิจัยให้บริษัทยา (CRO: Contact Research Organization) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- อาจารย์ด้านเภสัชการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้บริหารงานและนักวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกภส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภกภก๖๐๑ : ชีวเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 3
ภกภก๖๖๐ : เภสัชการขั้นสูง ๑ 3
ภกภส๖๐๑ : สัมมนาทางเภสัชการ ๑ 1
ภกภส๖๐๒ : สัมมนาทางเภสัชการ ๒ 1
ภกภอ๖๔๑ : เทคนิคเครื่องมือวิจัยทางเภสัชการ 1
ภกภอ๖๔๒ : เภสัชอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภก๖๐๑ : ชีวเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 3
ภกภก๖๑๖ : ระบบนำส่งยา 3
ภกภก๖๖๐ : เภสัชการขั้นสูง ๑ 3
ภกภส๖๐๑ : สัมมนาทางเภสัชการ ๑ 1
ภกภส๖๐๒ : สัมมนาทางเภสัชการ ๒ 1
ภกภอ๖๓๒ : ทฤษฎีของยาในรูปแบบของแข็ง 3
ภกภอ๖๔๑ : เทคนิคเครื่องมือวิจัยทางเภสัชการ 1
ภกภอ๖๔๒ : เภสัชอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภกภก๖๑๖ : ระบบนำส่งยา 3
ภกภอ๖๓๒ : ทฤษฎีของยาในรูปแบบของแข็ง 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภกภก๖๑๖ : ระบบนำส่งยา 3
ภกภอ๖๓๒ : ทฤษฎีของยาในรูปแบบของแข็ง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ภกภก๖๑๗ : ระบบการนำส่งยาทางผิวหนัง 2
ภกภก๖๖๔ : เภสัชการระดับโมเลกุล 3
ภกภก๖๖๕ : นาโนเทคโนโลยีในการนำส่งยา 2
ภกภก๖๖๖ : การบริบาลทางเภสัชกรรม ๑ 3
ภกภอ๖๓๔ : การผลิตยาออกฤทธิ์นาน 3
ภกภอ๖๓๕ : การบรรจุเภสัชภัณฑ์ 2
ภกภอ๖๔๘ : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ทางเภสัชการ 3
ภกภอ๖๔๙ : ระบบนำส่งยาทางจมูกและปอด 2
ภกภอ๖๕๐ : ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ภกภส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
: 0
ภกภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภกภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ กอบธัม สถิรกุล   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ กชพรรณ ชูลักษณ์
 3. อาจารย์ บุญธิดา มระกูล
 4. อาจารย์ ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดวงดาว ฉันทศาสตร์
 6. ศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
 7. รองศาสตราจารย์ พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ
 9. รองศาสตราจารย์ วารี ลิมป์วิกรานต์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
 11. อาจารย์ ณัฐวุฒิ เจริญไทย
 12. อาจารย์ วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
 13. อาจารย์ อมราพร วงศ์รักษ์พานิช
 14. อาจารย์ อัญชลี จินตพัฒนากิจ
 15. รองศาสตราจารย์ สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
 17. ศาสตราจารย์ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ