ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ .๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ .๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ .๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ .๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 77            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัย และนักวิชาการ ด้านเภสัชการ ในสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงบริษัทเอกชนที่รับทำงานวิจัยให้บริษัทยา (CRO: Contact Research Organization) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- อาจารย์ด้านเภสัชการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้บริหารงานและนักวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกภส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภกภก๖๐๑ : ชีวเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 3
ภกภก๖๖๐ : เภสัชการขั้นสูง ๑ 3
ภกภส๖๐๑ : สัมมนาทางเภสัชการ ๑ 1
ภกภส๖๐๒ : สัมมนาทางเภสัชการ ๒ 1
ภกภอ๖๔๑ : เทคนิคเครื่องมือวิจัยทางเภสัชการ 1
ภกภอ๖๔๒ : เภสัชอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภก๖๐๑ : ชีวเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 3
ภกภก๖๑๖ : ระบบนำส่งยา 3
ภกภก๖๖๐ : เภสัชการขั้นสูง ๑ 3
ภกภส๖๐๑ : สัมมนาทางเภสัชการ ๑ 1
ภกภส๖๐๒ : สัมมนาทางเภสัชการ ๒ 1
ภกภอ๖๓๒ : ทฤษฎีของยาในรูปแบบของแข็ง 3
ภกภอ๖๔๑ : เทคนิคเครื่องมือวิจัยทางเภสัชการ 1
ภกภอ๖๔๒ : เภสัชอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภกภก๖๑๖ : ระบบนำส่งยา 3
ภกภอ๖๓๒ : ทฤษฎีของยาในรูปแบบของแข็ง 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภกภก๖๑๖ : ระบบนำส่งยา 3
ภกภอ๖๓๒ : ทฤษฎีของยาในรูปแบบของแข็ง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ภกภก๖๑๗ : ระบบการนำส่งยาทางผิวหนัง 2
ภกภก๖๖๔ : เภสัชการระดับโมเลกุล 3
ภกภก๖๖๕ : นาโนเทคโนโลยีในการนำส่งยา 2
ภกภก๖๖๖ : การบริบาลทางเภสัชกรรม ๑ 3
ภกภอ๖๓๔ : การผลิตยาออกฤทธิ์นาน 3
ภกภอ๖๓๕ : การบรรจุเภสัชภัณฑ์ 2
ภกภอ๖๔๘ : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ทางเภสัชการ 3
ภกภอ๖๔๙ : ระบบนำส่งยาทางจมูกและปอด 2
ภกภอ๖๕๐ : ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ภกภส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชการ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
: 0
ภกภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภกภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
 3. ศาสตราจารย์ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
 4. รองศาสตราจารย์ จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
 5. รองศาสตราจารย์ ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดวงดาว ฉันทศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ กอบธัม สถิรกุล
 8. รองศาสตราจารย์ พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ
 9. รองศาสตราจารย์ มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ
 10. รองศาสตราจารย์ วารี ลิมป์วิกรานต์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ เจริญไทย
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราพร วงศ์รักษ์พานิช
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี จินตพัฒนากิจ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชพรรณ ชูลักษณ์
 17. อาจารย์ บุญธิดา มระกูล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล