ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)

จุดเด่นของหลักสูตร

The programme conducts various fields of reseach : searching for bioactive compounds from herbs, using computer for drug design and drug synthesis, developing of drug and herb analysis with advance techniques. Moveover, academic findings of our lecturers have been continually published in many international journals.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Researcher in pharmaceutical company and pharmaceutical manufacturing. 2. Pharmaceutical development specialist in government institute and private institute.

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกคพ๖๐๓ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๓ 1
ภกคพ๖๐๔ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๔ 1
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภค๖๖๑ : เภสัชเคมีขั้นสูง 4
ภกภฉ๖๕๕ : เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
ภกภฉ๖๕๖ : การหาสูตรโครงสร้าง 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกคพ๖๐๓ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๓ 1
ภกคพ๖๐๔ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๔ 1
ภกภค๖๖๑ : เภสัชเคมีขั้นสูง 4
ภกภฉ๖๕๕ : เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ภกภค๖๓๙ : เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง ๑ 3
ภกภค๖๔๐ : เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง ๒ 3
ภกภค๖๕๑ : เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๖ : คีโมเมตริกทางเภสัชเคมี 3
ภกภค๖๕๘ : การออกแบบยา ๒ 3
ภกภค๖๖๒ : เภสัชอินทรีย์เคมีขั้นสูง 3
ภกภค๖๖๓ : เคมีเภสัชภัณฑ์กัมมันตรังสี 3
ภกภฉ๖๔๙ : การพัฒนาสมุนไพร ๑ 3
ภกภฉ๖๕๐ : การพัฒนาสมุนไพร ๒ 3
ภกภฉ๖๕๑ : เภสัชพฤกษเคมี ๑ 3
ภกภฉ๖๕๒ : เภสัชพฤกษเคมี ๒ 3
ภกภฉ๖๕๗ : เทคนิคการแยกสาร 3
ภกภฉ๖๖๘ : การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3
ภกภฉ๖๗๒ : การหาสูตรโครงสร้างขั้นสูง 3
ภกภพ๖๐๑ : การแพทย์แผนไทย 3
ภกภพ๖๐๔ : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์ 3
ภกภพ๖๐๗ : การพัฒนายาจากสมุนไพร 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ภกคพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ภกคพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. ณัฏฐินี อนันตโชค   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ลีณา สุนทรสุข
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา สาธิตปัตติพันธ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นันทนา นุชถาวร
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศาศวัต วิศาลศิริกุล
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธฤตา กิติศรีปัญญา
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี พุ่มทุ่ม
 20. อาจารย์ ดร.ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล