ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)

จุดเด่นของหลักสูตร

The programme conducts various fields of reseach : searching for bioactive compounds from herbs, using computer for drug design and drug synthesis, developing of drug and herb analysis with advance techniques. Moveover, academic findings of our lecturers have been continually published in many international journals.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา
 เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น 
๒. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม หรือ
เทียบเท่า และสำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐  
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือเกณฑ์ข้อ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

(๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
(๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
(๓) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิจัยหลักที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน การค้นหายาใหม่ การพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนการสกัดแยก และพิสูจน์สูตรโครงสร้างเคมีของสารแสดงฤทธิ์จากธรรมชาติ ในสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชน บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ภกคพ๖๐๓ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๓ 1
ภกคพ๖๐๔ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๔ 1
ภกภค๖๖๑ : เภสัชเคมีขั้นสูง 4
ภกภฉ๖๕๕ : เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกคพ๖๐๓ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๓ 1
ภกคพ๖๐๔ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๔ 1
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภค๖๖๑ : เภสัชเคมีขั้นสูง 4
ภกภฉ๖๕๕ : เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
ภกภฉ๖๕๖ : การหาสูตรโครงสร้าง 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภกคพ๖๐๓ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๓ 1
ภกคพ๖๐๔ : สัมมนาทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๔ 1
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภค๖๕๗ : การออกแบบยา ๑ 3
ภกภค๖๕๙ : ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 3
ภกภฉ๖๕๖ : การหาสูตรโครงสร้าง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ภกภค๖๓๙ : เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง ๑ 3
ภกภค๖๔๐ : เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง ๒ 3
ภกภค๖๕๐ : ปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๑ : เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ 3
ภกภค๖๕๒ : เคมีของยาเฮทเทอโรไซคลิก 3
ภกภค๖๕๖ : คีโมเมตริกทางเภสัชเคมี 3
ภกภค๖๕๘ : การออกแบบยา ๒ 3
ภกภค๖๖๐ : เคมีของยาอินทรีย์ 3
ภกภค๖๖๒ : เภสัชอินทรีย์เคมีขั้นสูง 3
ภกภค๖๖๓ : เคมีเภสัชภัณฑ์กัมมันตรังสี 3
ภกภฉ๖๔๙ : การพัฒนาสมุนไพร ๑ 3
ภกภฉ๖๕๐ : การพัฒนาสมุนไพร ๒ 3
ภกภฉ๖๕๑ : เภสัชพฤกษเคมี ๑ 3
ภกภฉ๖๕๒ : เภสัชพฤกษเคมี ๒ 3
ภกภฉ๖๕๗ : เทคนิคการแยกสาร 3
ภกภฉ๖๕๘ : ชีวสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
ภกภฉ๖๖๔ : นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี 3
ภกภฉ๖๖๘ : การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3
ภกภฉ๖๗๒ : การหาสูตรโครงสร้างขั้นสูง 3
ภกภพ๖๐๑ : การแพทย์แผนไทย 3
ภกภพ๖๐๔ : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์ 3
ภกภพ๖๐๗ : การพัฒนายาจากสมุนไพร 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
   เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภกคพ๖๐๕ : ปัญหาเฉพาะทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๑ 3
ภกคพ๖๐๖ : ปัญหาเฉพาะทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๒ 3
ภกคพ๖๐๗ : ปัญหาเฉพาะทางเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ๓ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ภกคร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ภกคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36