ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 1) Hold a Master's degree in Criminology, Law, Sociology, Political Science, Public Policy or other related fields 
     which accredited by Office of the Higher Education Commission
2) Have cumulative GPA not less than 3.50
3) Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4) Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee and 
     the Dean of Faculty of Graduate Studies.							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Specialist in Crime Analysis 2. Specialist in Criminal Justice Analysis 3. Specialist research in Criminology and Criminal Justice

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๖๔๓ : ทฤษฎีอาชญาวิทยาขั้นสูง 3
สมสค๖๔๔ : การศึกษาเปรียบเทียบอาชญากรรมและงานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๖๔๖ : สัมมนาด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๗๔ : การจัดทำประวัติอาชญากรรม 1
สมสค๕๗๘ : การบริหารงานราชทัณฑ์ 2
สมสค๕๗๙ : อาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ 2
สมสค๕๘๐ : จิตวิทยาการสืบสวน 2
สมสค๖๔๒ : ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมขั้นสูง 1
สมสค๖๔๕ : สังคมวิทยาอาชญากรรมและงานยุติธรรม 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36