ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Specialist in Crime Analysis 2. Specialist in Criminal Justice Analysis 3. Specialist research in Criminology and Criminal Justice

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๖๔๓ : ทฤษฎีอาชญาวิทยาขั้นสูง 3
สมสค๖๔๔ : การศึกษาเปรียบเทียบอาชญากรรมและงานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๖๔๖ : สัมมนาด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๗๔ : การจัดทำประวัติอาชญากรรม 1
สมสค๕๗๘ : การบริหารงานราชทัณฑ์ 2
สมสค๕๗๙ : อาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ 2
สมสค๕๘๐ : จิตวิทยาการสืบสวน 2
สมสค๖๔๒ : ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมขั้นสูง 1
สมสค๖๔๕ : สังคมวิทยาอาชญากรรมและงานยุติธรรม 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล