ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

ข้อมูลหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

จุดเด่นของหลักสูตร


- มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากภาคปฏิบัติสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์
- มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดช่องว่างและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักบริหารงานภาครัฐ
- นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- นักวิจัยที่มีทักษะและความสามารถด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมนก๕๗๖ : ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมนก๕๖๓ : นโยบายและการจัดการการคลัง 2
สมนก๕๖๔ : การจัดการทุนมนุษย์ในการบริหารงานภาครัฐ 2
สมนก๕๗๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐขั้นสูง 2
สมนก๕๗๙ : นโยบายสาธารณะเชิงวิพากษ์ 2
สมนก๕๘๐ : การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมนก๕๖๘ : นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
สมนก๕๖๙ : นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากร 2
สมนก๕๗๐ : นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2
สมนก๕๗๑ : การศึกษาอิสระสำหรับนักนโยบายสาธารณะ 2
สมนก๕๗๘ : การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
สมนก๕๘๑ : นโยบายสาธารณะและการร่วมผลิตเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 2
สมนก๕๘๒ : การจัดการความหลากหลายในองค์กร 2
สมนก๕๘๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมนก๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล