ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คัมภีร์พุทธศาสนศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Expert in Buddhist Textual Studies, Indology, Tibetology 2. Researcher in Buddhist Textual Studies, Indology, Tibetology 3. Editor on Buddhist Textual Studies, Indology, Tibetology 4. Consultant in related areas for cultural institutions, including schools, media, foundations. 5. Text-based consultants for artistic projects

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สมคพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
สมคพ๕๐๑ : ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๑ 3
สมคพ๕๐๕ : สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา 3
สมคพ๕๐๖ : วิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาระดับปฐมภูมิ 3
สมคพ๕๑๐ : วรรณกรรมอรรถกถาและปรัชญา 3
สมคพ๕๑๑ : ปทานุกรมของแหล่งปฐมภูมิ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สมคพ๕๐๑ : ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๑ 3
สมคพ๕๐๕ : สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา 3
สมคพ๕๐๖ : วิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาระดับปฐมภูมิ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมคพ๕๐๒ : ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๒ 3
สมคพ๕๐๗ : การอ่านเอกสารการอ่านคัมภีร์จากขนบบาลี 3
สมคพ๕๐๘ : การอ่านเอกสารการอ่านคัมภีร์จากขนบสันสกฤต 3
สมคพ๕๐๙ : ศาสตร์การตีความทางพระพุทธศาสนาและวิธีการเชิงวิพากษ์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
สมคพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สมคพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล