ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คัมภีร์พุทธศาสนศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 Plan 1 (1.1) : Applicants
1) Hold a Master's degree in Buddhist Studies, Buddhist Philosophy, Buddhism, Religious Studies 
   Pali Sanskrit Tibetan or other related fields from a university accredited by The office of the higher 
   education commission.
2) Have a cumulative GPA not less than 3.50 ;
3) Have related academic experience in Buddhist Studies or related fields
4) Have one conference presentation or publication with an accepted national or international scholarly journal 
5) Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
6) Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

Plan 2 (2.1) : Applicants
1) Hold a Master's degree in Buddhist Studies, Buddhist Philosophy, Buddhism, Religious Studies 
  Pali Sanskrit Tibetan or other related fields in any field from a university accredited by The office 
  of the higher education commission 
2) Have a cumulative GPA not less than 3.50
3) Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4) Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

Plan 2 (2.2): Applicants
1) Hold a Bachelor's degree in Buddhist Studies, Buddhist Philosophy, Buddhism, Religious Studies, 
  Pali, Sanskrit, Tibetan, or other related fields in any field from a university accredited by The office 
  of the higher education commission
2) Demonstrate relevant proficiency in Buddhist philosophy and or languages of the primary and 
  secondary sources through conference presentation, publication or participation in a training.
3) Have a cumulative GPA not less than 3.50 
4) Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
5) Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Expert in Buddhist Textual Studies, Indology, Tibetology 2. Researcher in Buddhist Textual Studies, Indology, Tibetology 3. Editor on Buddhist Textual Studies, Indology, Tibetology 4. Consultant in related areas for cultural institutions, including schools, media, foundations. 5. Text-based consultants for artistic projects

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สมคพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
สมคพ๕๐๑ : ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๑ 3
สมคพ๕๐๕ : สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา 3
สมคพ๕๐๖ : วิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาระดับปฐมภูมิ 3
สมคพ๕๑๐ : วรรณกรรมอรรถกถาและปรัชญา 3
สมคพ๕๑๑ : ปทานุกรมของแหล่งปฐมภูมิ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สมคพ๕๐๑ : ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๑ 3
สมคพ๕๐๕ : สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา 3
สมคพ๕๐๖ : วิเคราะห์คัมภีร์พระพุทธศาสนาระดับปฐมภูมิ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมคพ๕๐๒ : ภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๒ 3
สมคพ๕๐๗ : การอ่านเอกสารการอ่านคัมภีร์จากขนบบาลี 3
สมคพ๕๐๘ : การอ่านเอกสารการอ่านคัมภีร์จากขนบสันสกฤต 3
สมคพ๕๐๙ : ศาสตร์การตีความทางพระพุทธศาสนาและวิธีการเชิงวิพากษ์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
สมคพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สมคพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคนโก ฮาริโมโต   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ จูลิอาโน จูสตารินี
 3. อาจารย์ Mattia Salvini