ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารและผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
- นักวิจัยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญชำนาญการในการวิจัยด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
- นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐองค์ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษาของหน่วยงานราชการด้านกระบวนการยุติธรรม
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๕๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมขั้นสูง 2
สมสค๕๐๓ : สถิติวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมขั้นสูง 2
สมสค๕๑๓ : การศึกษาดูงานด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๑๖ : การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีอาชญาวิทยา 2
สมสค๕๔๘ : การสัมมนาเฉพาะเรื่องพิเศษทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๖๒ : การศึกษาเปรียบเทียบด้านอาชญากรรมและระบบบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๐๒ : อาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
สมสค๕๐๖ : สังคมวิทยาอาชญากรรม 2
สมสค๕๑๔ : การวิจัยเฉพาะทางด้านอาชญาวิทยาและสังคม 2
สมสค๕๑๕ : กฎหมายและการควบคุมทางสังคมขั้นสูง 2
สมสค๕๑๗ : ระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 2
สมสค๕๒๔ : เศรษฐกิจ อาชญากรรม และสังคมโลก 2
สมสค๕๔๖ : อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ 2
สมสค๕๔๙ : เหยื่อวิทยา 2
สมสค๕๕๐ : การวิจัยเฉพาะทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๖๑ : สตรี อาชญากรรมและกฎหมาย 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล