ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นองค์ความรู้ด้านจริยศาสตร์และนำความรู้นั้นไปพยายามแก้ไขปัญหาจริยธรรมในสังคมไทย บัณฑิตนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา และในการทำงานในองค์การด้านสังคมต่างๆ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านจริยศาสตร์ศึกษาและการพัฒนาองค์การ
- บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการ ด้านจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
- นักวิจัยที่มีทักษะและความสามารถในด้านด้านจริยศาสตร์ศึกษาและการพัฒนาองค์การ ในหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมมน๕๒๙ : จริยศาสตร์ศึกษา 3
สมมน๖๘๓ : จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ 3
สมมน๖๘๔ : จริยธรรมและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 3
สมมน๖๘๕ : จริยศาสตร์และภาษาเพื่อการสื่อสารองค์การ 3
สมมน๖๘๖ : สัมมนาประเด็นทางจริยศาสตร์และการพัฒนาองค์การ 3
สมมน๖๘๗ : การวิจัยทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมมน๕๓๖ : จริยธรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2
สมมน๕๓๗ : จริยธรรมและชีวิตชาวเมือง 2
สมมน๕๓๘ : จริยศาสตร์ชีวภาพ 2
สมมน๕๔๗ : จริยศาสตร์และจิตวิทยาวิเคราะห์ 2
สมมน๕๔๘ : จริยธรรมกับเทคโนโลยี 2
สมมน๕๔๙ : จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
สมมน๕๖๕ : จริยธรรมวิชาชีพ 2
สมมน๕๖๖ : จริยธรรมธุรกิจ 2
สมมน๕๖๗ : จริยธรรมและกฎหมาย 2
สมมน๕๘๗ : จริยศาสตร์การแพทย์ 2
สมมน๕๘๘ : จริยศาสตร์การเมืองการปกครอง 2
สมมน๕๘๙ : จริยธรรมการวิจัย 2
สมมน๕๙๑ : ความคิดทางจริยศาสตร์ในสังคมไทย 2
สมมน๕๙๒ : วิธีการสอนจริยธรรม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมมน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12