ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ศาสนากับการพัฒนา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการทางด้านศาสนาและการพัฒนา
- นักวิจัยทางด้านศาสนาและการพัฒนา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศน๖๐๔ : ศาสนาในสังคม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศน๖๑๙ : สัมมนาประเด็นปัญหาทางศาสนากับการพัฒนา 2
สมศน๖๒๐ : แนวทางสู่การศึกษาและตีความศาสนา 2
สมศน๖๒๗ : การศึกษาทฤษฎีการพัฒนาเชิงวิพากษ์ 2
สมศน๖๒๘ : ความเคลื่อนไหวทางศาสนาในการพัฒนา 2
สมศน๖๒๙ : ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการศึกษาศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศน๖๓๐ : สัมมนาศาสนากับศึกษาและการอบรมจริยธรรม 2
สมศน๖๓๑ : สัมมนาศาสนากับสันติภาพและความขัดแย้ง 2
สมศน๖๓๒ : สัมมนาศาสนากับสุขภาวะ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศน๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36