ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการกีฬา)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรที่เปิดสาขาการจัดการทางการกีฬาแห่งแรกของประเทศไทย ๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทางการกีฬาเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก๑ ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต (โดยไม่ต้องศึกษาวิชาอื่น ๆ) ๓. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕๕๓

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานด้านการกีฬา เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักกีฬากรุงเทพฯ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา สมาคมกีฬาฯ สโมสรกีฬาฯ ศูนย์ออกกำลังกายองค์กรธุรกิจด้านการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรธุรกิจด้านผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬา และหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนกีฬา โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้


- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา
- พนักงานและผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย
- ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการจัดการการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย
- ผู้บริหารและผู้จัดการศูนย์ออกกำลังกาย
- นักการตลาดด้านการกีฬา
- นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกีฬา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศษ๕๒๖ : พลศึกษาและการกีฬาขั้นนำ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๕๑๗ : สถิติวิเคราะห์ทางการกีฬา 3
สมศษ๕๑๘ : การจัดการธุรกิจและการตลาดกีฬา 3
สมศษ๕๒๑ : สัมมนาการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๕๓๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๕๕ : การจัดการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 3
สมศษ๖๕๘ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา 3
สมศษ๖๕๙ : การจัดการการกีฬา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๕๒๗ : หลักการและการวางแผนการฝึกสมรรถภาพทางกายของกีฬา 3
สมศษ๕๙๔ : ปฏิบัติงานทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๒๗ : การบริหารธุรกิจเอเย่นต์นักกีฬา 3
สมศษ๖๕๖ : การจัดการกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย 3
สมศษ๖๕๗ : การจัดการบุคลากรด้านกีฬา 3
สมศษ๖๖๐ : การจัดการสารสนเทศทางการกีฬา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศษ๕๒๖ : พลศึกษาและการกีฬาขั้นนำ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๕๑๗ : สถิติวิเคราะห์ทางการกีฬา 3
สมศษ๕๑๘ : การจัดการธุรกิจและการตลาดกีฬา 3
สมศษ๕๒๑ : สัมมนาการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๕๓๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๕๕ : การจัดการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 3
สมศษ๖๕๘ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา 3
สมศษ๖๕๙ : การจัดการการกีฬา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๕๒๗ : หลักการและการวางแผนการฝึกสมรรถภาพทางกายของกีฬา 3
สมศษ๕๙๔ : ปฏิบัติงานทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๒๗ : การบริหารธุรกิจเอเย่นต์นักกีฬา 3
สมศษ๖๕๖ : การจัดการกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย 3
สมศษ๖๕๗ : การจัดการบุคลากรด้านกีฬา 3
สมศษ๖๖๐ : การจัดการสารสนเทศทางการกีฬา 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6