ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการการกีฬา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา และมีประสบการณ์ด้านกีฬาอย่างน้อย ๓ ปี 
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักบริหารจัดการการกีฬาและสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการด้านการจัดการการกีฬาและสุขภาพ
- นักวิจัยที่มีทักษะและความสามารถสูงด้านการจัดการการกีฬาและสุขภาพในการพัฒนาองค์กร
- ที่ปรึกษาองค์กรกีฬาและสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๖๑๖ : สถิติและการออกแบบงานวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 2
สมศษ๖๔๕ : นโยบายการกีฬาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 2
สมศษ๖๕๑ : การพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับบุคลากรการกีฬา 2
สมศษ๖๖๑ : การจัดการการกีฬาแบบองค์รวม 2
สมศษ๖๖๒ : สัมมนาทางการจัดการการกีฬาขั้นสูง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๖๑๗ : กฎหมาย สิทธิประโยชน์ และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา 2
สมศษ๖๔๗ : การจัดกิจกรรมและการแข่งขันทางการกีฬาระดับสากล 2
สมศษ๖๕๓ : การจัดการการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและอาชีพ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36