ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการการกีฬา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักบริหารจัดการการกีฬาและสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการด้านการจัดการการกีฬาและสุขภาพ
- นักวิจัยที่มีทักษะและความสามารถสูงด้านการจัดการการกีฬาและสุขภาพในการพัฒนาองค์กร
- ที่ปรึกษาองค์กรกีฬาและสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๖๑๖ : สถิติและการออกแบบงานวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 2
สมศษ๖๔๕ : นโยบายการกีฬาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 2
สมศษ๖๕๑ : การพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับบุคลากรการกีฬา 2
สมศษ๖๖๑ : การจัดการการกีฬาแบบองค์รวม 2
สมศษ๖๖๒ : สัมมนาทางการจัดการการกีฬาขั้นสูง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๖๑๗ : กฎหมาย สิทธิประโยชน์ และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา 2
สมศษ๖๔๗ : การจัดกิจกรรมและการแข่งขันทางการกีฬาระดับสากล 2
สมศษ๖๕๓ : การจัดการการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและอาชีพ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล