ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการการศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารและการจัดการการศึกษา และเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสมาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ จึงเน้นการจัดการการศึกษาบนพื้นฐาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารการศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการศึกษา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศษ๖๐๓ : ฐานรากการจัดการการศึกษา 2
สมศษ๖๐๙ : ฐานรากการวิจัยทางการศึกษา 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๖๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษาขั้นสูง 3
สมศษ๖๑๘ : บทบาทของผู้นำทางการศึกษากับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2
สมศษ๖๖๖ : สัมมนาด้านนวัตกรรมการจัดการการศึกษา 1
สมศษ๖๖๗ : แนวคิดและหลักการจัดการการศึกษา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๖๑๙ : การศึกษาทางเลือกและการจัดการการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ 2
สมศษ๖๒๑ : ภาวะผู้นำทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2
สมศษ๖๒๒ : จิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา 2
สมศษ๖๒๓ : การพัฒนาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู 2
สมศษ๖๒๔ : การจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาผู้ใหญ่ 2
สมศษ๖๓๓ : นโยบายและการวางแผนทางการจัดการการศึกษา 2
สมศษ๖๓๗ : สัมมนาด้านประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในการจัดการการศึกษานานาชาติ 2
สมศษ๖๖๓ : การประกันคุณภาพทางการศึกษา 2
สมศษ๖๖๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการจัดการการศึกษา 2
สมศษ๖๖๕ : การออกแบบและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์และบทเรียนออนไลน์แบบเปิด 2
สมศษ๖๖๘ : การศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2
สมศษ๖๖๙ : กลไกการตลาดทางการศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล