ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตร Ph.D. (Environmental Education) เรียน Course Work ๒๔ หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต สามารถเรียนจบได้ภายใน ๓ ปี อย่างมาก ๖ ปี

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการการศึกษา ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
- นักวิจัย ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
- อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ทำงานด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ เกี่ยวกับสิ่งแวด ล้อมศึกษา
- นักวิชาการอิสระ ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสศ๖๑๐ : ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๑๑ : นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๒๐ : นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สมสศ๖๒๑ : การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๓๐ : การวิจัยขั้นสูงสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๓๑ : สัมมนาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสศ๖๑๒ : การจัดการอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๑๓ : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๑๔ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สมสศ๖๒๒ : การจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 3
สมสศ๖๒๓ : การจัดการความรู้และระบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๒๔ : การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 3
สมสศ๖๒๕ : การสื่อสารสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมสาธารณะ 3
สมสศ๖๒๖ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๓๒ : การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๓๓ : การสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
สมสศ๖๓๔ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3
สมสศ๖๓๕ : สถิติวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล