ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 54            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านประชากรศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากร
- นักวิจัย นักประเมิน นักจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาประชากร
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาประชากร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมปศ๖๔๓ : ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สมปศ๖๔๔ : ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาประชากรเชิงสหวิทยาการ 3
สมปศ๖๔๕ : วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาประชากร 3
สมปศ๖๔๖ : สัมมนานโยบายยุทธศาสตร์และการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประชากร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมปศ๖๔๗ : วิธีวิทยาทางเลือก 3
สมปศ๖๔๘ : สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางประชากรศึกษา 3
สมปศ๖๔๙ : วิธีวิทยาการประเมินโปรแกรมทางสังคม 3
สมปศ๖๕๐ : นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาประชากร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมปศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล