ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Public health nursing expert in higher education 2. Public health care expert 3. Public health nurse researcher

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมพย๖๐๘ : ปรัชญาวิทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ 2
สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
สศพส๗๓๑ : การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาลสาธารณสุข 2
สศพส๗๓๒ : การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุขขั้นสูง 3
สศพส๗๓๓ : สัมมนาทางระบบสุขภาพและการพยาบาลสาธารณสุขขั้นสูง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศคร๖๘๒ : บูรณาการและนวัตกรรมของการสาธารณสุข 2
สศคร๖๘๓ : การฝึกภาคสนามด้านภาวะผู้นำสาธารณสุข 1
สศคร๖๘๕ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางการสาธารณสุข 1
สศบส๖๗๘ : การจัดทำนโยบายสาธารณสุข ดำเนินการ และการประเมินผล 2
สศพส๗๓๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3
สศพส๗๓๕ : การจัดการดูแลโรคเรื้อรัง 3
สศพส๗๓๖ : การจัดการบริการสุขภาพสำหรับประชากรวัยทำงาน 3
สศพส๗๓๗ : การศึกษาพิเศษทางการพยาบาลสาธารณสุข 2
สศพส๗๙๖ : การศึกษาอิสระ 1
สศรบ๖๑๐ : วิทยาการระบาดเชิงสังคม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36