ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกวิทยาการระบาด
 • วิชาเอกครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์
 • วิชาเอกสุขภาพโลก
 • วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 • วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
 • วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  The Dr.P.H. program aims to equip graduates with the experience required to deal with the particular challenges of understanding and adapting scientific knowledge in order to achieve public health gains, as well as the analytical and practical skills required for leaders in public health.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาแกน 5            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. Public health administrator/leader 2. Researcher in public health 3. Public health specialist 4. Academic scholar

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 1

  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ๘๙๘๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
  สศคร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
  สศบร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
  สศปว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
  สศรบ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
  สศสษ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
  สศอค๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๘๓ : การฝึกภาคสนามด้านภาวะผู้นำสาธารณสุข 1
  สศคร๗๑๗ : การบริหารขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานของวิชาชีพสาธารณสุข 2
  สศคร๗๘๙ : สัมมนาปริญญาเอกในงานวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๗๐๖ : นโยบายสุขภาพและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
  สศบส๗๐๗ : การวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขขั้นสูง 2
     สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด
  สศรบ๖๑๔ : สถิติวิธีทางวิทยาการระบาด ๒ 2
  สศรบ๖๑๘ : การออกแบบและการวิเคราะห์การศึกษาทางวิทยาการระบาด ๑ 2
     วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
  สศสษ๗๐๗ : วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง 2
  สศสษ๗๐๘ : การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพ 2
     วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
  สศคร๗๑๘ : สาระสำคัญของสุขภาพโลก 2
  สศคร๗๕๑ : ความก้าวหน้าประเด็นด้านสุขภาพโลก 2
     วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  สศปว๗๒๓ : การจัดการทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข 2
  สศปว๗๒๔ : ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาในการสาธารณสุขยุคใหม่ 2
     วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
  สศภว๗๐๑ : หัวข้อขั้นสูงด้านโภชนาการ 2
  สศภว๗๐๒ : การวางแผนและการประเมินผลโครงการโภชนาการขั้นสูง 2
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๗๐๔ : อนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง 2
  สศอค๗๒๑ : รูปแบบการวิจัยขั้นสูงในการศึกษาครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศคร๗๑๕ : วิธีทางชีวสถิติและวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 3
  สศคร๗๑๙ : แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ 3
  สศคร๗๒๐ : ความชราภาพและสุขภาพโลก 3
  สศคร๗๗๘ : สัมมนาทางการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพประชากรโลก 1
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศปว๖๒๘ : เทคนิคทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาขั้นสูง 2
  สศปว๗๑๐ : การออกแบบและการวิเคราะห์เพื่องานวิจัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2
  สศภว๖๕๕ : การศึกษาพิเศษ 1
  สศภว๗๐๓ : การทบทวนเชิงวิพากษ์ของงานวิจัยทางโภชนาการสาธารณสุข 2
  สศรบ๖๑๐ : วิทยาการระบาดเชิงสังคม 2
  สศรบ๖๑๒ : หัวข้อการวิจัยทางวิทยาการระบาด 3
  สศสษ๗๐๙ : การศึกษาพิเศษทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
  สศอค๖๓๗ : สหวิทยาการเพื่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
  สศอค๗๒๒ : สัมมนาประเด็นด้านครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศบส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศปว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศภว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศรบ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศสษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า   (ประธานหลักสูตร)
  2. ศาสตราจารย์ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
  3. ศาสตราจารย์ สุภา เพ่งพิศ
  4. รองศาสตราจารย์ อาภาพร เผ่าวัฒนา
  5. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช
  6. รองศาสตราจารย์ จุฑาธิป ศีลบุตร
  7. รองศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
  8. รองศาสตราจารย์ ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
  9. รองศาสตราจารย์ มลินี สมภพเจริญ
  10. รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
  11. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
  12. รองศาสตราจารย์ มณฑา เก่งการพานิช
  13. รองศาสตราจารย์ อรวรรณ แก้วบุญชู
  14. รองศาสตราจารย์ ปาหนัน พิชยภิญโญ
  15. รองศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล
  16. รองศาสตราจารย์ พัชราพร เกิดมงคล
  17. รองศาสตราจารย์ พิทยา จารุพูนผล
  18. รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
  19. รองศาสตราจารย์ ปิยะธิดา นาคะเกษียร
  20. รองศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์
  21. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
  22. รองศาสตราจารย์ สุนีย์ ละกำปั่น
  23. รองศาสตราจารย์ สุรินธร กลัมพากร
  24. รองศาสตราจารย์ สุธรรม นันทมงคลชัย
  25. รองศาสตราจารย์ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
  26. รองศาสตราจารย์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย
  27. รองศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
  28. รองศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
  29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณญา เบญจกุล
  32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธา ศิริ
  33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ทองวร
  34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
  35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย
  36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลีรัตน์ พบคีรี
  37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศินา ทาเขียว
  38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
  39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Carol Hutchinson
  40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรภา หัตถโกศล
  41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรวรรณ ยอดไม้
  42. อาจารย์ อริยะ บุญงามชัยรัตน์
  43. อาจารย์ จิราลักษณ์ นนทารักษ์
  44. อาจารย์ สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร
  45. อาจารย์ สมโชค กิตติสกุลนาม
  46. อาจารย์ วรากร โกศัยเสวี

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล