ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
 • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
 • วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 • วิชาเอกวิทยาการระบาด
 • วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 • วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  Conceptual thinking by developing public health nursing concepts and theories into community applications and research

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  								  
  							 The applicants must have the following qualifications:		
  1. Hold a Master of Public Health, Master of Science (Public Health) or equivalent degree majoring in family and reproductive health, 
  infectious diseases, epidemiology, health education and health promotion, nutrition, public health administration, health sciences 
  or other related majors from academic institutes accredited by the Office of Higher Education Commission (OHEC)
  2. Have a minimum grade point average of 3.50
  3. Have an English Proficiency Examination score as the Requirement of Faculty of Graduate Studies 
  4. Have at least five years of work experience in public health or other related fields after completing a Bachelor degree program
  5. Those who do not meet the above qualification criteria, 2.2.1-2.2.4, may be accepted into the program based on the decision made 
  by the Program Chair and the Dean of the Faculty of Graduate Studies							 							 							 
  							 
  							 

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาแกน 5            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. Public health administrator/leader 2. Researcher in public health 3. Public health expert 4. Academic scholar

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๘๓ : การฝึกภาคสนามด้านภาวะผู้นำสาธารณสุข 1
  สศคร๗๑๖ : งานวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข 2
  สศคร๗๑๗ : การบริหารขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานของวิชาชีพสาธารณสุข 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๗๐๖ : นโยบายสุขภาพและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
  สศบส๗๐๗ : การวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขขั้นสูง 2
     สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
  สศภว๗๐๑ : หัวข้อขั้นสูงด้านโภชนาการ 2
  สศภว๗๐๒ : การวางแผนและการประเมินผลโครงการโภชนาการขั้นสูง 2
     สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด
  สศรบ๖๑๔ : สถิติวิธีทางวิทยาการระบาด ๒ 2
  สศรบ๖๑๘ : การออกแบบและการวิเคราะห์การศึกษาทางวิทยาการระบาด ๑ 2
     วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
  สศสษ๗๐๗ : วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง 2
  สศสษ๗๐๘ : การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพ 2
     วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
  สศคร๗๑๘ : สาระสำคัญของสุขภาพประชากรโลก 3
  สศคร๗๗๘ : สัมมนาทางการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพประชากรโลก 1
     วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  สศปว๗๐๘ : การจัดการทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขระดับโมเลกุล 2
  สศปว๗๐๙ : ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาขั้นสูง 2
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๓๗ : สหวิทยาการเพื่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
  สศอค๗๐๔ : อนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศคร๖๗๘ : การศึกษาพิเศษด้านสุขภาพประชากรโลก 2
  สศคร๗๑๕ : วิธีทางชีวสถิติและวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 3
  สศคร๗๑๙ : แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ 3
  สศคร๗๒๐ : ความชราภาพและสุขภาพประชากรโลก 3
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศปว๖๒๘ : เทคนิคทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาขั้นสูง 2
  สศปว๗๑๐ : การออกแบบและการวิเคราะห์เพื่องานวิจัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2
  สศพส๗๓๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3
  สศภว๖๕๕ : การศึกษาพิเศษ 1
  สศภว๗๐๓ : การทบทวนเชิงวิพากษ์ของงานวิจัยทางโภชนาการสาธารณสุข 2
  สศรบ๖๐๔ : สถิติวิธีทางวิทยาการระบาด ๑ 2
  สศรบ๖๑๐ : วิทยาการระบาดเชิงสังคม 3
  สศรบ๖๑๒ : หัวข้อการวิจัยทางวิทยาการระบาด 3
  สศรบ๖๙๐ : ประสบการณ์การสอนทางวิทยาการระบาด 1
  สศสษ๗๐๙ : การศึกษาพิเศษทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
  สศอค๖๓๙ : จิตวิทยาครอบครัวและสังคม 2
  สศอค๗๐๕ : ประเด็นปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์: มุมมองในระดับภูมิภาค 2
  สศอค๗๐๖ : การประเมินผลโครงการด้านอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศบส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศปว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศภว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศรบ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศสษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา   (ประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
  3. รองศาสตราจารย์ โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
  4. รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า
  5. รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
  6. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
  7. รองศาสตราจารย์ มณฑา เก่งการพานิช
  8. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
  9. รองศาสตราจารย์ สุธรรม นันทมงคลชัย
  10. รองศาสตราจารย์ อุษา เล็กอุทัย
  11. รองศาสตราจารย์ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช บำรุงพืชน์
  13. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช
  14. ศาสตราจารย์ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
  15. รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
  16. รองศาสตราจารย์ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
  17. รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
  18. รองศาสตราจารย์ นพพร โหวธีระกุล
  19. รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรภา หัตถโกศล
  21. รองศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
  22. รองศาสตราจารย์ ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
  23. รองศาสตราจารย์ ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
  26. รองศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
  29. รองศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธา ศิริ
  31. รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ปิติกุลตัง
  32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย
  33. อาจารย์ ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์
  34. อาจารย์ กิติพงษ์ หาญเจริญ
  35. อาจารย์ กรวรรณ ยอดไม้
  36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณญา เบญจกุล
  37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธี อยู่สถาพร
  38. อาจารย์ สุทธิ เจริญพิทักษ์
  39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
  40. อาจารย์ วศินา ทาเขียว
  41. อาจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์