ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
 • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
 • วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 • วิชาเอกวิทยาการระบาด
 • วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 • วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  The Dr.P.H. program aims to equip graduates with the experience required to deal with the particular challenges of understanding and adapting scientific knowledge in order to achieve public health gains, as well as the analytical and practical skills required for leaders in public health.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาแกน 5            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. Public health administrator/leader 2. Researcher in public health 3. Public health expert 4. Academic scholar

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๘๓ : การฝึกภาคสนามด้านภาวะผู้นำสาธารณสุข 1
  สศคร๗๑๖ : งานวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข 2
  สศคร๗๑๗ : การบริหารขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานของวิชาชีพสาธารณสุข 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๗๐๖ : นโยบายสุขภาพและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
  สศบส๗๐๗ : การวิจัยทางการบริหารสาธารณสุขขั้นสูง 2
     สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
  สศภว๗๐๑ : หัวข้อขั้นสูงด้านโภชนาการ 2
  สศภว๗๐๒ : การวางแผนและการประเมินผลโครงการโภชนาการขั้นสูง 2
     สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด
  สศรบ๖๑๔ : สถิติวิธีทางวิทยาการระบาด ๒ 2
  สศรบ๖๑๘ : การออกแบบและการวิเคราะห์การศึกษาทางวิทยาการระบาด ๑ 2
     วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
  สศสษ๗๐๗ : วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง 2
  สศสษ๗๐๘ : การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพ 2
     วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
  สศคร๗๑๘ : สาระสำคัญของสุขภาพประชากรโลก 3
  สศคร๗๗๘ : สัมมนาทางการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพประชากรโลก 1
     วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  สศปว๗๐๘ : การจัดการทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขระดับโมเลกุล 2
  สศปว๗๐๙ : ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาขั้นสูง 2
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๓๗ : สหวิทยาการเพื่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
  สศอค๗๐๔ : อนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ขั้นสูง 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศคร๖๗๘ : การศึกษาพิเศษด้านสุขภาพประชากรโลก 2
  สศคร๗๑๕ : วิธีทางชีวสถิติและวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 3
  สศคร๗๑๙ : แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ 3
  สศคร๗๒๐ : ความชราภาพและสุขภาพประชากรโลก 3
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศปว๖๒๘ : เทคนิคทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาขั้นสูง 2
  สศปว๗๑๐ : การออกแบบและการวิเคราะห์เพื่องานวิจัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2
  สศพส๗๓๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3
  สศภว๖๕๕ : การศึกษาพิเศษ 1
  สศภว๗๐๓ : การทบทวนเชิงวิพากษ์ของงานวิจัยทางโภชนาการสาธารณสุข 2
  สศรบ๖๐๔ : สถิติวิธีทางวิทยาการระบาด ๑ 2
  สศรบ๖๑๐ : วิทยาการระบาดเชิงสังคม 3
  สศรบ๖๑๒ : หัวข้อการวิจัยทางวิทยาการระบาด 3
  สศรบ๖๙๐ : ประสบการณ์การสอนทางวิทยาการระบาด 1
  สศสษ๗๐๙ : การศึกษาพิเศษทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
  สศอค๖๓๙ : จิตวิทยาครอบครัวและสังคม 2
  สศอค๗๐๕ : ประเด็นปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์: มุมมองในระดับภูมิภาค 2
  สศอค๗๐๖ : การประเมินผลโครงการด้านอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศบส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศปว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศภว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศรบ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศสษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่