ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข
 • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
 • วิชาเอกวิทยาการระบาด
 • วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
 • วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
 • วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 • วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  Conceptual thinking by developing public health nursing concepts and theories into community applications and research

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 54            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารทั่วไป
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักวิจัยระบบนโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
  - ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสาธารณสุข
  - นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สาธารณสุข และส่งเสริมสุภาพ
  - นักวิจัยและประเมินผลแผนงาน โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ
  - ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารงานในอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบริหารและอาชีพอิสระ

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๘๒ : บูรณาการและนวัตกรรมของการสาธารณสุข 2
  สศคร๖๘๓ : การฝึกภาคสนามด้านภาวะผู้นำสาธารณสุข 1
  สศคร๖๘๕ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางการสาธารณสุข 1
  สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๖๗๘ : การจัดทำนโยบายสาธารณสุข ดำเนินการ และการประเมินผล 2
  สศบส๖๘๐ : การบริหารและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข 2
  สศบส๖๘๒ : การพัฒนาและวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข 3
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๓๔ : การวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนาครอบครัว 2
  สศอค๖๓๕ : อนามัยครอบครัวขั้นสูง 2
  สศอค๖๓๖ : เพศสภาวะกับสุขภาพ 1
  สศอค๖๓๗ : สหวิทยาการเพื่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
     วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
  สศสษ๖๔๔ : การสัมมนาทางการวิจัยและการปฏิบัติทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ 1
  สศสษ๖๔๖ : การวิจัยทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ขั้นสูง 3
  สศสษ๖๔๘ : การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรม และสังคมศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพ 3
     วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
  สศคร๖๗๑ : แนวคิดด้านสุขภาพประชากรโลก 2
  สศคร๖๗๘ : การศึกษาพิเศษด้านสุขภาพประชากรโลก 2
  สศคร๖๘๐ : กลยุทธ์ในงานสุขภาพประชากรโลก 3
     วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
  สศปว๖๐๔ : ปรสิตวิทยาขั้นสูง 2
  สศปว๖๑๕ : การจัดการงานปรสิตวิทยาสาธารณสุขระดับโมเลกุล 2
  สศปว๖๑๖ : การกำหนดรูปแบบและการวิเคราะห์ในงานวิจัยทางปรสิตวิทยา 2
  สศปว๖๑๗ : สัมมนาปรสิตขั้นสูง 1
     วิชาเอกวิทยาการระบาด
  สศรบ๖๑๔ : สถิติวิเคราะห์ในงานระบาด ๒ 3
  สศรบ๖๑๘ : การศึกษาทางระบาดวิทยาส่วนรูปแบบและการวิเคราะห์ ๑ 3
  สศรบ๖๙๐ : ประสบการณ์การสอนทางวิทยาการระบาด 1
     วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข
  สศพส๖๓๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุขร่วมสมัย 2
  สศพส๖๖๔ : การศึกษาพยาบาลและการจัดการในงานพยาบาลสาธารณสุข 3
  สศพส๖๖๕ : การพัฒนาทฤษฎีการพยาบาลสาธารณสุข 2
     วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
  สศภว๖๕๑ : การพัฒนาและบริหารแผนงานทางโภชนาการ 3
  สศภว๖๕๒ : การวิจัยทางโภชนาการสาธารณสุขระดับปริญญาเอก 2
  สศภว๖๕๓ : สัมมนาโภชนศาสตร์ขั้นสูง 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศภว๖๕๔ : โภชนศาสตร์ในการชราภาพและการมีอายุยืน 2
  สศภว๖๕๕ : การศึกษาพิเศษ 2
  สศรบ๖๐๔ : วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด ๑ 3
  สศรบ๖๑๐ : วิทยาการระบาดเชิงสังคม 3
  สศรบ๖๑๒ : หัวข้อการวิจัยทางวิทยาการระบาด 3
  สศสษ๖๕๔ : การศึกษาพิเศษด้านการวิจัยพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ 3
  สศสษ๖๕๖ : การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ 2
  สศอค๖๓๙ : จิตวิทยาครอบครัวและสังคม 2
  สศอค๖๔๐ : ประเมินผลโครงการอนามัยครอบครัว 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศบส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศปว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศพส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศภว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศรบ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สศสษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่