ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • วิชาเอกโภชนวิทยา
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการสาธารณสุข ด้านส่งเสริมพัฒนา ด้านบริการทางวิชาการ ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ๒๕๖๒ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรอิสระ
  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  - นักวิจัย ในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
  - ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา
  - งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาชีพเฉพาะในวิชาเอก ดังนี้
  - วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๑) นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ
  - วิชาเอกโภชนวิทยา ๑) นักโภชนาการ ในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร ๒) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ
  - วิชาเอกอนามัยครอบครัว ๑) นักวิชาการสาธารณสุข ด้านอนามัยครอบครัว ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีบทบาทพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยรวมทั้งการพัฒนาสุขภาพครอบครัวและชุมชน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศชส๖๐๐ : ชีวสถิติ ก 2
  สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
  สศรบ๖๑๙ : พื้นฐานทางวิทยาการระบาด 2
  สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
  สศอช๖๗๙ : สัมมนาทางสาธารณสุข 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๑๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ้าระวังทางสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๑ : การวิจัยทางระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๒๐ : การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๘๐ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๘๙ : สัมมนาทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
  สศภว๖๒๘ : อาหารและวิถีชีวิต 2
  สศภว๖๓๔ : บูรณาการวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 3
  สศภว๖๓๖ : การวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๕๗ : สัมมนาเพื่อการวิจัยทางโภชนวิทยา 1
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๕๒๖ : สุขภาพจิตครอบครัวและการให้คำปรึกษา 2
  สศอค๖๐๓ : การวิจัยทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 1
  สศอค๖๔๑ : ครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๔๒ : การวางแผนงานสุขภาพครอบครัว 2
  สศอค๖๔๕ : พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
  สศภว๖๑๙ : โภชนาการผู้สูงอายุ 2
  สศภว๖๒๕ : การให้คำปรึกษาและการสื่อสารด้านโภชนาการ 2
  สศภว๖๓๕ : นวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๖ : การศึกษาอิสระ 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๒๕ : การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  สศอค๖๓๒ : การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2
  สศอค๖๔๔ : สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๙ : การเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติ 2
  สศอช๖๘๑ : ประชากรเปราะบางและสุขภาพโลกในยุคพลิกผัน 2
  สศอส๖๗๗ : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย   (ประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราณี ภวัตกุล
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา ลิลิตชาญ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
  6. รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา
  7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศีล
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. พิทยา จารุพูนผล
  9. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
  10. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  11. รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล
  12. รองศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
  13. รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
  14. รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร
  15. รองศาสตราจารย์ ดร. มลินี สมภพเจริญ
  16. รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช
  17. รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
  18. รองศาสตราจารย์ ดร. วิริณธิ์ กิตติพิชัย
  19. รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ทองวร
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Carol Hutchinson
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศินา ทาเขียว
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวรรณ ยอดไม้
  28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาวดี เหลาทอง
  29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล
  32. อาจารย์ ดร. ภูเบศร์ แสงสว่าง
  33. อาจารย์ ดร. สมโชค กิตติสกุลนาม
  34. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์
  35. อาจารย์ ดร. ระพีพันธ์ จอมมะเริง
  36. อาจารย์ ดร. จิรายุ หลายนามเพ็ชร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่