ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานต่างๆ ในหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ ผู้บริหารงาน สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุข และสถาบันการศึกษา ทุกระดับ ทั้งใน ภาครัฐและเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถประกอบ อาชีพอิสระในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้ดำเนินการ หรือนักวิชาการสาธารณสุข ในงานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศคร๕๐๑ : สถานการณ์ด้านสุขภาพปัจจุบันและแนวโน้ม 3
สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศคร๖๐๔ : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
สศคร๖๖๙ : การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ 3
สศคร๗๐๒ : การสาธารณสุขบนพื้นฐานเชิงประจักษ์ 3
สศคร๗๐๔ : การวิจัยทางสาธารณสุข 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศบส๖๐๒ : การบริหารงานสาธารณสุข 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศสษ๖๐๒ : พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สคสษ๖๕๐ : สื่อและการชี้แนะสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 3
สศคร๖๐๙ : กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมสุขภาพ 3
สศคร๖๒๔ : เทคนิคการควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อม 3
สศคร๖๒๕ : การกำกับดูแลและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3
สศคร๖๔๗ : ภาพรวมอนามัยการเจริญพันธุ์: มุมมองในภูมิภาคอาเซียน 3
สศคร๖๗๕ : ภาวะผู้นำและการพัฒนาระบบสุขภาพ 3
สศจว๖๐๒ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
สศบส๖๒๐ : หลักการบริหารโรงพยาบาล 3
สศบส๖๔๕ : สาธารณสุขมูลฐาน 3
สศบส๖๕๕ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ 3
สศบส๖๗๑ : ระบบสุขภาพและการพัฒนา 3
สศบส๖๗๓ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพ : ทฤษฎีและทางเลือกนโยบาย 3
สศบส๖๗๗ : ประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักวิชาชีพสาธารณสุข 3
สศปว๖๑๘ : ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคติดเชื้อ 3
สศภว๖๐๐ : กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมโภชนาการ 3
สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
สศรบ๖๓๒ : วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดและการสำรวจโรคในช่องปาก 3
สศรบ๖๓๔ : การศึกษาพิเศษการวิจัยสุขภาพในช่องปาก 3
สศรบ๖๖๘ : คอมพิวเตอร์และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาการระบาด 3
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศสษ๖๓๖ : การพัฒนาสื่อในงานสาธารณสุข 3
สศอค๖๑๖ : ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ 3
สศอช๖๐๘ : การจัดการบริการดูแลขั้นปฐมภูมิ 3
สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
สศอช๖๗๘ : สัมมนาปัญหาสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศคร๕๐๑ : สถานการณ์ด้านสุขภาพปัจจุบันและแนวโน้ม 3
สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศคร๖๐๔ : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
สศคร๖๖๙ : การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ 3
สศคร๗๐๒ : การสาธารณสุขบนพื้นฐานเชิงประจักษ์ 3
สศคร๗๐๔ : การวิจัยทางสาธารณสุข 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศบส๖๐๒ : การบริหารงานสาธารณสุข 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศสษ๖๐๒ : พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สคสษ๖๕๐ : สื่อและการชี้แนะสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 3
สศคร๖๐๙ : กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมสุขภาพ 3
สศคร๖๒๔ : เทคนิคการควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อม 3
สศคร๖๒๕ : การกำกับดูแลและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3
สศคร๖๔๗ : ภาพรวมอนามัยการเจริญพันธุ์: มุมมองในภูมิภาคอาเซียน 3
สศคร๖๗๕ : ภาวะผู้นำและการพัฒนาระบบสุขภาพ 3
สศจว๖๐๒ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
สศบส๖๒๐ : หลักการบริหารโรงพยาบาล 3
สศบส๖๔๕ : สาธารณสุขมูลฐาน 3
สศบส๖๕๕ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ 3
สศบส๖๗๑ : ระบบสุขภาพและการพัฒนา 3
สศบส๖๗๓ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพ : ทฤษฎีและทางเลือกนโยบาย 3
สศบส๖๗๗ : ประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักวิชาชีพสาธารณสุข 3
สศปว๖๑๘ : ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคติดเชื้อ 3
สศภว๖๐๐ : กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมโภชนาการ 3
สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
สศรบ๖๓๒ : วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดและการสำรวจโรคในช่องปาก 3
สศรบ๖๓๔ : การศึกษาพิเศษการวิจัยสุขภาพในช่องปาก 3
สศรบ๖๖๘ : คอมพิวเตอร์และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาการระบาด 3
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศสษ๖๓๖ : การพัฒนาสื่อในงานสาธารณสุข 3
สศอค๖๑๖ : ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ 3
สศอช๖๐๘ : การจัดการบริการดูแลขั้นปฐมภูมิ 3
สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
สศอช๖๗๘ : สัมมนาปัญหาสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ปาหนัน พิชยภิญโญ
 3. รองศาสตราจารย์ นฤมล เอื้อมณีกูล
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Carol Hutchinson
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินพิศ บุณยมาลิก
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพันธุ์ จันทร์จร
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณญา เบญจกุล
 9. อาจารย์ พีรยา เอกจริยาวัฒน์
 10. รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
 12. ศาสตราจารย์ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
 13. ศาสตราจารย์ ลีรา กิตติกูล
 14. รองศาสตราจารย์ จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
 15. รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
 16. ศาสตราจารย์ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
 17. รองศาสตราจารย์ นิภาพรรณ กังสกุลนิติ
 18. รองศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ เจริญค้า
 19. รองศาสตราจารย์ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
 20. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
 21. รองศาสตราจารย์ สุรินธร กลัมพากร
 22. รองศาสตราจารย์ อาภาพร เผ่าวัฒนา
 23. รองศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
 24. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาธิป ศีลบุตร
 26. รองศาสตราจารย์ โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย
 29. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาศรี สีหะบุตร
 31. รองศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธา ศิริ
 33. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
 34. รองศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์
 35. รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ปิติกุลตัง
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์
 39. อาจารย์ ธวัช เพชรไทย
 40. อาจารย์ สุทธิ เจริญพิทักษ์
 41. อาจารย์ วรากร โกศัยเสวี
 42. รองศาสตราจารย์ แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ