ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงาน โครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการ ส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล หรือในกำกับของรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษา และหรือหน่วยงานภาคเอกชนด้านสุขภาพ ในตำแหน่ง


- นักวิชาการสุขศึกษา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
- ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศสษ๖๒๘ : การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กับงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๓๔ : กลวิธีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๔๒ : การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๖๖ : สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๘๗ : สถิติสำหรับการวิจัยและการประเมินโครงการทางสุขภาพ 3
สศสษ๗๑๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศสษ๖๓๙ : การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2
สศสษ๖๕๗ : การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๕๘ : เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน 2
สศสษ๖๗๔ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2
สศสษ๖๘๔ : การวัดทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๐๑ : หัวข้อพิเศษทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๑๑ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 2
สศสษ๗๑๒ : การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 2
สศสษ๗๑๓ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศสษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศสษ๖๒๘ : การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กับงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๓๔ : กลวิธีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๔๒ : การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๖๖ : สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๘๗ : สถิติสำหรับการวิจัยและการประเมินโครงการทางสุขภาพ 3
สศสษ๗๑๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศสษ๖๓๙ : การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2
สศสษ๖๕๗ : การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๕๘ : เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน 2
สศสษ๖๗๔ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2
สศสษ๖๘๔ : การวัดทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๐๑ : หัวข้อพิเศษทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๑๑ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 2
สศสษ๗๑๒ : การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 2
สศสษ๗๑๓ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศสษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. สุภา เพ่งพิศ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. มลินี สมภพเจริญ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราณี ภวัตกุล
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ บรรทัพ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีมาลย์ นีละไพจิตร
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณญา เบญจกุล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร
 17. อาจารย์ ดร. อลงกรณ์ เปกาลี
 18. อาจารย์ ดร. ชวภณ สารข้าวคำ
 19. อาจารย์ ดร. ไพรินทร์ ยอดสุบัน
 20. อาจารย์ ดร. ศิริพร แสนตรี
 21. อาจารย์ ดร. สุภาวดี พันธุมาศ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่