ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงาน โครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการ ส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล หรือในกำกับของรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษา และหรือหน่วยงานภาคเอกชนด้านสุขภาพ ในตำแหน่ง


- นักวิชาการสุขศึกษา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
- ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศสษ๖๒๘ : การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กับงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๓๔ : กลวิธีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๔๒ : การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๖๖ : สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๘๗ : สถิติสำหรับการวิจัยและการประเมินโครงการทางสุขภาพ 3
สศสษ๗๑๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศสษ๖๓๙ : การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2
สศสษ๖๕๗ : การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๕๘ : เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน 2
สศสษ๖๗๔ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2
สศสษ๖๘๔ : การวัดทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๐๑ : หัวข้อพิเศษทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๑๑ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 2
สศสษ๗๑๒ : การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 2
สศสษ๗๑๓ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศสษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศสษ๖๒๘ : การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กับงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๓๔ : กลวิธีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๔๒ : การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๖๖ : สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๘๗ : สถิติสำหรับการวิจัยและการประเมินโครงการทางสุขภาพ 3
สศสษ๗๑๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศสษ๖๓๙ : การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2
สศสษ๖๕๗ : การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๕๘ : เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน 2
สศสษ๖๗๔ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2
สศสษ๖๘๔ : การวัดทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๐๑ : หัวข้อพิเศษทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๗๑๑ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 2
สศสษ๗๑๒ : การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 2
สศสษ๗๑๓ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศสษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล