ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศชส๖๐๒ : ชีวสถิติ ข 3
สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3
สศออ๖๔๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3
สศออ๖๖๖ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประเมินสภาพการสัมผัส 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สศออ๖๐๒ : เทคโนโลยีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
สศออ๖๐๘ : การระบายอากาศในงานด้านอุตสาหกรรมขั้นประยุกต์ 2
สศออ๖๔๒ : การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๔๔ : การยศาสตร์ประยุกต์ 3
สศออ๖๙๒ : สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
   วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สศออ๖๒๒ : การป้องกันความสูญเสียและการจัดการความเสี่ยง 2
สศออ๖๒๔ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
สสออ๖๘๒ : สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๐๑ : เทคโนโลยีเกี่ยวกับละอองลอย 2
สศออ๖๐๓ : อนามัยเกี่ยวกับรังสี 2
สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๐๗ : อันตรายจากเกษตรกรรม 2
สศออ๖๐๙ : เคมีเกี่ยวกับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๑๓ : การควบคุมความร้อนในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๕ : การควบคุมแสงสว่างในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๖ : เทคนิคขั้นสูงในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 2
สศออ๖๑๗ : การควบคุมฝุ่นในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๙ : ระบบนํ้าเสียในอุตสาหกรรม 3
สศออ๖๒๑ : จิตวิทยาในการทำงาน 2
สศออ๖๒๓ : กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๒๕ : มะเร็งจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน 2
สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๓๑ : การจูงใจและการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 2
สศออ๖๓๒ : พฤติกรรมองค์การ 2
สศออ๖๓๓ : สรีรวิทยาในการทำงานขั้นสูง 2
สศออ๖๓๖ : โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน 2
สศออ๖๓๗ : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขั้นสูง 2
สศออ๖๓๙ : การออกแบบเครื่องบังของเครื่องจักร 2
สศออ๖๔๑ : การดำเนินการระบบนํ้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๔๗ : การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 3
สศออ๖๔๙ : การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๓ 3
สศออ๖๕๑ : การออกแบบและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๕๓ : วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3
สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศออ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศออ๔๓๒ : อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน 3
สศออ๔๔๒ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 3
สศออ๔๔๓ : ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศชส๖๐๒ : ชีวสถิติ ข 3
สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3
สศออ๖๔๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3
สศออ๖๖๖ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประเมินสภาพการสัมผัส 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สศออ๖๒๒ : การป้องกันความสูญเสียและการจัดการความเสี่ยง 2
สศออ๖๒๔ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
สศออ๖๒๖ : ความพร้อมต่ออุบัติภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2
สศออ๖๒๘ : วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย 2
สศออ๖๓๐ : เศรษฐศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๓๘ : การจัดการและการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
สสออ๖๘๒ : สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๐๑ : เทคโนโลยีเกี่ยวกับละอองลอย 2
สศออ๖๐๓ : อนามัยเกี่ยวกับรังสี 2
สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๐๗ : อันตรายจากเกษตรกรรม 2
สศออ๖๐๙ : เคมีเกี่ยวกับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๑๓ : การควบคุมความร้อนในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๕ : การควบคุมแสงสว่างในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๖ : เทคนิคขั้นสูงในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 2
สศออ๖๑๗ : การควบคุมฝุ่นในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๑๙ : ระบบนํ้าเสียในอุตสาหกรรม 3
สศออ๖๒๑ : จิตวิทยาในการทำงาน 2
สศออ๖๒๓ : กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๒๕ : มะเร็งจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน 2
สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๓๑ : การจูงใจและการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 2
สศออ๖๓๒ : พฤติกรรมองค์การ 2
สศออ๖๓๓ : สรีรวิทยาในการทำงานขั้นสูง 2
สศออ๖๓๖ : โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน 2
สศออ๖๓๗ : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขั้นสูง 2
สศออ๖๓๙ : การออกแบบเครื่องบังของเครื่องจักร 2
สศออ๖๔๑ : การดำเนินการระบบนํ้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๔๗ : การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 3
สศออ๖๔๙ : การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๓ 3
สศออ๖๕๑ : การออกแบบและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๕๓ : วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3
สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศออ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศออ๔๓๒ : อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน 3
สศออ๔๔๒ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 3
สศออ๔๔๓ : ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล