ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง หรือ สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

๑) สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
๒) สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
- ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- บุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๖๒ : สาระสำคัญทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สศออ๖๗๓ : การวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๘๔ : การสัมมนาทางสุขภาพโดยรวมของแรงงาน 1
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
สศออ๖๖๒ : สาระสำคัญทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สศออ๖๗๓ : การวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๘๔ : การสัมมนาทางสุขภาพโดยรวมของแรงงาน 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๖๐ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง 3
สศออ๖๖๗ : พฤติกรรมองค์การในภาคอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๗๑ : การยศาสตร์ขั้นสูง 2
สศออ๖๗๒ : อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
สศออ๖๗๕ : พิษวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์ 2
สศออ๖๘๓ : ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 2
สศออ๖๘๕ : การปรับปรุงงานและนวัตกรรมในงานอาชีวอนามัย 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศออ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36