ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

๑) สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
๒) สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
- ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- บุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๖๒ : สาระสำคัญทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สศออ๖๗๓ : การวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
สศออ๖๘๔ : การสัมมนาทางสุขภาพโดยรวมของแรงงาน 1
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
สศออ๖๖๒ : สาระสำคัญทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สศออ๖๗๓ : การวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๘๔ : การสัมมนาทางสุขภาพโดยรวมของแรงงาน 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๖๐ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง 3
สศออ๖๖๗ : พฤติกรรมองค์การในภาคอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๗๑ : การยศาสตร์ขั้นสูง 2
สศออ๖๗๒ : อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
สศออ๖๗๕ : พิษวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์ 2
สศออ๖๘๓ : ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 2
สศออ๖๘๕ : การปรับปรุงงานและนวัตกรรมในงานอาชีวอนามัย 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศออ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36