ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาระบบสุขภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Global health consultant, international health systems development consultant in think tanks and consulting firms 2. Health systems scientist in healthcare organizations 3. Health policy researcher, health systems researcher, health policy analyst in research organizations

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมรส๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
รมรส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
รมรส๘๑๑ : หลักการและแนวคิดระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 3
รมรส๘๑๒ : ปรัชญาและวิทยาระเบียบการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 3
รมรส๘๒๑ : การประยุกต์กระบวนการคิดเชิงระบบในการวิจัยนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจกจ๕๐๓ : การจัดการดำเนินการ 3
กจกจ๗๓๘ : เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 3
รมขส๖๐๗ : ทฤษฎีสารสนเทศสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 3
รมรค๖๒๒ : รูปแบบการศึกษาและการวัดทางวิทยาการระบาดคลินิก 3
รมรส๘๒๒ : การวิจัยเพื่อการดำเนินงานโครงการและนโยบายสุขภาพ 3
รมรส๘๒๓ : หลักการและแนวคิดหลักประกันสุขภาพ การคลังสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมรส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล