ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(อาชีวอนามัยและพิษวิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Knowledge transfer personnel in Occupational Health and Toxicology 2. Person in charge of industrial hygiene and occupational safety 3. Governmental Occupational Health Officer 4. Researcher in Occupational Health and Toxicology

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมอพ๖๐๑ : อาชีวอนามัยและโรคจากการประกอบอาชีพ 3
รมอพ๖๐๒ : หลักพิษวิทยา 3
รมอพ๖๐๔ : หลักระบาดวิทยาทางอาชีวอนามัย 3
รมอพ๖๐๕ : สัมมนาทางอาชีวอนามัยและพิษวิทยา 1
รมอพ๖๐๖ : การปฏิบัติทางอาชีวอนามัย 2
รมอพ๖๐๗ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 2
รมอพ๖๐๘ : มนุษย์พันธุศาสตร์และการติดตามทางชีวภาพด้านอาชีวอนามัย 1
รมอพ๖๐๙ : การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
รมอพ๖๑๓ : โครงร่างการวิจัยและการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1
รมอพ๖๑๔ : พิษวิทยาเชิงระบบและคลินิกทางอาชีวเวชศาสตร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมรค๖๐๗ : เศรษฐศาสตร์คลินิก 3
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3
รมรค๖๒๔ : สารสนเทศทางการวิจัยและการจัดการข้อมูล 3
รมรค๖๒๖ : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมอพ๖๑๑ : หัวข้อพิเศษทางอาชีวอนามัยและพิษวิทยา 1
รมอพ๖๑๒ : แนวทางเข้าถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านพันธุกรรมทางสุขภาพและสารพิษ 1
รมอพ๖๑๕ : การประเมินการรับสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อมในมนุษย์ 2
วทพษ๖๓๓ : พิษวิทยาคลินิก 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมอพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล