ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/#sthash.GHuKx9yl.dpuf

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(แพทยศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

มีลักษณะเด่นคือเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาโทและการฝึกอบรมทาง การแพทย์เทียบเคียงได้กับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ทำให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ทั้ง ในแง่การวิจัยและการบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Researcher in clinical medicine 2. Experts in medical science in the fields of Dermatology, Sleep Medicine or Otolaryngology.

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมรค๖๒๒ : รูปแบบการศึกษาและการวัดทางวิทยาการระบาดคลินิก 3
รมรค๖๒๕ : สถิติทางการแพทย์ในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางตจวิทยา
รมพศ๕๑๔ : การประเมินเชิงวิพากษ์ทางวารสารตจวิทยา 1
รมพศ๕๑๕ : สัมมนาผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
รมพศ๕๑๖ : สัมมนาผู้ป่วยตจวิทยา 1
รมพศ๕๑๙ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๑ 1
รมพศ๕๒๐ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๒ 1
รมพศ๕๒๑ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๓ 1
รมพศ๕๗๙ : หลักการตจวิทยา ๑ 1
รมพศ๕๘๐ : จุลพยาธิวิทยาผิวหนัง ๑ 1
รมพศ๕๘๑ : หลักการตจวิทยา ๒ 1
รมพศ๕๘๒ : จุลพยาธิวิทยาผิวหนัง ๒ 1
ราพศ๕๑๘ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน 2
   วิชาเฉพาะทางนิทราเวชศาสตร์
รมพศ๕๒๔ : หลักการนิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๒๕ : ความผิดปกติจากการนอนหลับ ๑ 2
รมพศ๕๒๖ : ความผิดปกติจากการนอนหลับ ๒ 2
รมพศ๕๒๗ : การตรวจการนอนหลับและการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑ 2
รมพศ๕๒๙ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๑ 2
รมพศ๕๓๐ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๒ 2
   วิชาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
รมพศ๕๓๑ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของศีรษะและลำคอ 2
รมพศ๕๓๒ : วิทยาของหู 1
รมพศ๕๓๓ : สรีรวิทยาของจมูกโพรงอากาศข้างจมูกและกล่องเสียง 1
รมพศ๕๓๔ : เนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ 1
รมพศ๕๓๕ : ความรู้พื้นฐานของการประเมินการได้ยินและการฟื้นฟูการพูด 1
รมพศ๕๓๖ : การวินิจฉัยและรักษาโรคเวียนศีรษะหมุน 1
รมพศ๕๓๗ : กลไกการเกิดและรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 1
รมพศ๕๓๘ : ภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูก 1
รมพศ๕๔๐ : ทักษะหัตถการทางหู คอ จมูก 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางตจวิทยา
รมพศ๕๕๖ : ตจศัลยศาสตร์ ๑ 2
รมพศ๕๕๗ : ตจเวชสำอางค์ 2
รมพศ๕๕๘ : กุมารตจวิทยา 2
รมพศ๕๕๙ : ตจรังสีวิทยา 2
รมพศ๕๖๐ : คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและลมพิษ 2
รมพศ๕๖๑ : คลินิกผมและเล็บ 2
รมพศ๕๖๓ : คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
รมพศ๕๖๔ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
รมพศ๕๖๕ : คลินิกภูมิคุ้มกันและการแพ้ยา 2
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3
   วิชาเฉพาะทางนิทราเวชศาสตร์
รมพศ๕๒๘ : การตรวจการนอนหลับและการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒ 2
รมพศ๕๖๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการ การตรวจการนอนหลับ 2
รมพศ๕๖๗ : นิทราเวชศาสตร์เด็ก 2
รมพศ๕๖๘ : ศัลยศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๖๙ : ชีวเวลาวิทยาและจิตเวชศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๗๐ : นิทราเวชศาสตร์ทางภาวะทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต 2
รมพศ๕๗๒ : สัมมนานิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๘๔ : นิทราเวชศาสตร์และการรักษาทางเลือกด้านพฤติกรรมทางนิทราเวชศาสตร์ 2
   วิชาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
รมพศ๕๓๙ : ความผิดปกติจากการนอนหลับ 1
รมพศ๕๔๑ : โรคทางหู คอ จมูกของเด็ก 1
รมพศ๕๖๔ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
รมพศ๕๗๓ : การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 3
รมพศ๕๗๔ : ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณใบหน้า 3
รมพศ๕๗๖ : การฟื้นฟูสมรรถาพการทรงตัว 3
รมพศ๕๗๘ : วิทยาระเบียบวิจัย 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมพศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมรค๖๒๒ : รูปแบบการศึกษาและการวัดทางวิทยาการระบาดคลินิก 3
รมรค๖๒๕ : สถิติทางการแพทย์ในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางตจวิทยา
รมพศ๕๑๔ : การประเมินเชิงวิพากษ์ทางวารสารตจวิทยา 1
รมพศ๕๑๕ : สัมมนาผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
รมพศ๕๑๖ : สัมมนาผู้ป่วยตจวิทยา 1
รมพศ๕๑๙ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๑ 1
รมพศ๕๒๐ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๒ 1
รมพศ๕๒๑ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๓ 1
รมพศ๕๗๙ : หลักการตจวิทยา ๑ 1
รมพศ๕๘๐ : จุลพยาธิวิทยาผิวหนัง ๑ 1
รมพศ๕๘๑ : หลักการตจวิทยา ๒ 1
รมพศ๕๘๒ : จุลพยาธิวิทยาผิวหนัง ๒ 1
ราพศ๕๑๘ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน 2
   วิชาเฉพาะทางนิทราเวชศาสตร์
รมพศ๕๒๔ : หลักการนิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๒๕ : ความผิดปกติจากการนอนหลับ ๑ 2
รมพศ๕๒๖ : ความผิดปกติจากการนอนหลับ ๒ 2
รมพศ๕๒๗ : การตรวจการนอนหลับและการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑ 2
รมพศ๕๒๙ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๑ 2
รมพศ๕๓๐ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๒ 2
   วิชาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
รมพศ๕๓๑ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของศีรษะและลำคอ 2
รมพศ๕๓๒ : วิทยาของหู 1
รมพศ๕๓๓ : สรีรวิทยาของจมูกโพรงอากาศข้างจมูกและกล่องเสียง 1
รมพศ๕๓๔ : เนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ 1
รมพศ๕๓๕ : ความรู้พื้นฐานของการประเมินการได้ยินและการฟื้นฟูการพูด 1
รมพศ๕๓๖ : การวินิจฉัยและรักษาโรคเวียนศีรษะหมุน 1
รมพศ๕๓๗ : กลไกการเกิดและรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 1
รมพศ๕๓๘ : ภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูก 1
รมพศ๕๔๐ : ทักษะหัตถการทางหู คอ จมูก 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   วิชาเฉพาะทางตจวิทยา
รมพศ๕๕๖ : ตจศัลยศาสตร์ ๑ 2
รมพศ๕๕๗ : ตจเวชสำอางค์ 2
รมพศ๕๕๘ : กุมารตจวิทยา 2
รมพศ๕๕๙ : ตจรังสีวิทยา 2
รมพศ๕๖๐ : คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและลมพิษ 2
รมพศ๕๖๑ : คลินิกผมและเล็บ 2
รมพศ๕๖๓ : คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
รมพศ๕๖๔ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
รมพศ๕๖๕ : คลินิกภูมิคุ้มกันและการแพ้ยา 2
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3
   วิชาเฉพาะทางนิทราเวชศาสตร์
รมพศ๕๒๘ : การตรวจการนอนหลับและการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒ 2
รมพศ๕๖๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการ การตรวจการนอนหลับ 2
รมพศ๕๖๗ : นิทราเวชศาสตร์เด็ก 2
รมพศ๕๖๘ : ศัลยศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๖๙ : ชีวเวลาวิทยาและจิตเวชศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๗๐ : นิทราเวชศาสตร์ทางภาวะทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต 2
รมพศ๕๗๒ : สัมมนานิทราเวชศาสตร์ 2
รมพศ๕๘๔ : นิทราเวชศาสตร์และการรักษาทางเลือกด้านพฤติกรรมทางนิทราเวชศาสตร์ 2
   วิชาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา
รมพศ๕๓๙ : ความผิดปกติจากการนอนหลับ 1
รมพศ๕๔๑ : โรคทางหู คอ จมูกของเด็ก 1
รมพศ๕๖๔ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
รมพศ๕๗๓ : การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 3
รมพศ๕๗๔ : ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณใบหน้า 3
รมพศ๕๗๖ : การฟื้นฟูสมรรถาพการทรงตัว 3
รมพศ๕๗๘ : วิทยาระเบียบวิจัย 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
รมพศ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6