ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เวชศาสตร์ปริวรรต)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Laboratory scientists or technical support staff or sales staff in private/ academic/government sectors 2. Officers in governmental, academic, or industrial institutions relating to translational medicine 3. Owners or personnel of companies that need expertise in translational medicine 4. Managing directors for research projects conducted by Pharmaceutical and Biotechnological companies

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมวป๕๑๑ : พื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคที่เกิดกับมนุษย์ 3
รมวป๕๑๒ : เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๕๑๓ : ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๕๑๔ : การสังเกตการณ์ปัญหาทางคลินิก 2
รมวป๕๑๕ : ทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการ 2
รมวป๕๑๖ : สัมมนาเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๕๑๘ : วิจัยทางเวชศาสตร์ปริวรรต 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพศ๕๐๖ : หลักการทางพยาธิวิทยา 3
รมวป๕๐๘ : วิศวกรรมเนื้อเยื่อทางออร์โธปิดิกส์ ๑ : ชีววิทยาเนื้อเยื่อเชิงโครงสร้างและการฟื้นฟูซ่อมแซม 2
รมวป๕๐๙ : วิศวกรรมเนื้อเยื่อทางออร์โธปิดิกส์ ๒ : มุมมองทางคลินิกเกี่ยวกับการฟื้นฟูซ่อมแซมสภาพทางออร์โธปิดิกส์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทพย๖๑๐ : พยาธิวิทยาระดับเซลล์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมวป๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ณฐินี จินาวัฒน์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอบจุฬ ตราชู
 3. อาจารย์ จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
 4. อาจารย์ เคนจิโร่ มูต้า
 5. อาจารย์ นิธิ อัศวภาณุมาศ
 6. อาจารย์ นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
 7. อาจารย์ พิมลรัตน์ เกตุสวัสดิ์สมคร
 8. อาจารย์ พร้อมสุข ชุตาภา
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ แก้วขาว
 10. อาจารย์ สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
 11. รองศาสตราจารย์ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
 12. รองศาสตราจารย์ พิสิฐ เขมาวุฆฒ์
 13. รองศาสตราจารย์ พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
 14. อาจารย์ เบญริตา จิตอารี
 15. อาจารย์ ธนทรัพย์ ก้อนมณี
 16. ศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 17. ศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
 18. รองศาสตราจารย์ ชาครีย์ กิติยากร
 19. รองศาสตราจารย์ ชลภัทร สุขเกษม
 20. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุธ สิบหมู่
 21. รองศาสตราจารย์ ประภาพร พิสิษฐ์กุล
 22. รองศาสตราจารย์ อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
 23. รองศาสตราจารย์ วิภารัตน์ มนุญากร
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ สุขธิติพัฒน์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมทิพย์ สังวรินทะ
 26. รองศาสตราจารย์ ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
 27. รองศาสตราจารย์ วโรดม เจริญสวรรค์
 28. อาจารย์ สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ
 29. อาจารย์ ฐิติวัฒน์ สังขวร
 30. อาจารย์ วิทยา สังขรัตน์
 31. ศาสตราจารย์ สุรเดช หงส์อิง
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลนิภัทร เดชสุพงศ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล