ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เวชศาสตร์ปริวรรต)

จุดเด่นของหลักสูตร

our program is the first Ph.D. program focusing on translational medicine in Thailand. The program aims to decompartmentalize the traditional research training, where basic scientists are not generally trained to think of the clinical application of their work, and clinicians are often not taught to formulate research studies based on clinical observations. To achieve this, the students will be mentored by both scientists and clinicians to provide the opportunity to focus on the translation of scientific discoveries into the application of diagnosis, prognosis prediction, therapies and cures of human diseases. The curriculum offers a broad exposure to clinical medicine in multidisciplinary fashion in order to fit best with the interest,background and requirement of each student, as well as a strong foundation of knowledge in research design, methodology, and skill in writing proposal for competitive research funding. In addition, medicalrelated emerging fields such as pharmacogenomics, personalized medicine, and bioengineering etc., are open for those students who are interested in such area

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Scientists, researchers in biomedical sciences 2. Consultants in government or private educational institutions as experts or consultants in translational medicine 3. Owners or personnel of companies that need expertise in translational medicine 4. Managing directors for research projects conducted by Pharmaceutical and Biotechnological companies

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมวป๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
รมวป๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
รมวป๕๑๑ : พื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคที่เกิดกับมนุษย์ 3
รมวป๕๑๒ : เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๕๑๓ : ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมปว๖๐๔ : การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก 2
รมปว๖๐๕ : ทักษะการวิจัยและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๕๑๑ : พื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคที่เกิดกับมนุษย์ 3
รมวป๕๑๒ : เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๕๑๓ : ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๑๐ : การสื่อสารทางการวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๑๑ : การฝึกสอนและการให้คำแนะนำทางการวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
รมปว๖๐๔ : การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก 2
รมปว๖๐๕ : ทักษะการวิจัยและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๑๐ : การสื่อสารทางการวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๑๑ : การฝึกสอนและการให้คำแนะนำทางการวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต 1
   ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
รมปว๖๐๔ : การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก 2
รมปว๖๐๕ : ทักษะการวิจัยและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๑๐ : การสื่อสารทางการวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๑๑ : การฝึกสอนและการให้คำแนะนำทางการวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมวป๖๒๑ : หลักการทางเภสัชวิทยาคลินิก 2
รมวป๖๒๒ : เภสัชวิทยาประยุกต์ 2
รมวป๖๒๓ : การคิดค้นและพัฒนายา 2
รมวป๖๒๔ : สรีรวิทยาเชิงปริวรรต 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
รมวป๖๒๔ : สรีรวิทยาเชิงปริวรรต 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
   ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
รมวป๖๒๑ : หลักการทางเภสัชวิทยาคลินิก 2
รมวป๖๒๒ : เภสัชวิทยาประยุกต์ 2
รมวป๖๒๓ : การคิดค้นและพัฒนายา 2
รมวป๖๒๔ : สรีรวิทยาเชิงปริวรรต 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมวป๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
รมวป๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
รมวป๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ณฐินี จินาวัฒน์   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
 3. รองศาสตราจารย์ พิสิฐ เขมาวุฆฒ์
 4. รองศาสตราจารย์ พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
 5. อาจารย์ เบญริตา จิตอารี
 6. อาจารย์ ธนทรัพย์ ก้อนมณี
 7. อาจารย์ นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
 8. อาจารย์ พิมลรัตน์ เกตุสวัสดิ์สมคร
 9. อาจารย์ พร้อมสุข ชุตาภา
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ แก้วขาว
 11. อาจารย์ สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
 12. อาจารย์ สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ
 13. อาจารย์ ฐิติวัฒน์ สังขวร
 14. อาจารย์ วิทยา สังขรัตน์
 15. ศาสตราจารย์ สุรเดช หงส์อิง
 16. ศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 17. ศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
 18. รองศาสตราจารย์ ชาครีย์ กิติยากร
 19. รองศาสตราจารย์ ชลภัทร สุขเกษม
 20. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุธ สิบหมู่
 21. รองศาสตราจารย์ ประภาพร พิสิษฐ์กุล
 22. รองศาสตราจารย์ อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
 23. รองศาสตราจารย์ วิภารัตน์ มนุญากร
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ สุขธิติพัฒน์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมทิพย์ สังวรินทะ
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
 27. รองศาสตราจารย์ วโรดม เจริญสวรรค์
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอบจุฬ ตราชู
 29. อาจารย์ จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
 30. อาจารย์ เคนจิโร่ มูต้า
 31. อาจารย์ นิธิ อัศวภาณุมาศ
 32. อาจารย์ ดลนิภัทร เดชสุพงศ์