ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เวชศาสตร์ปริวรรต)

จุดเด่นของหลักสูตร

our program is the first Ph.D. program focusing on translational medicine in Thailand. The program aims to decompartmentalize the traditional research training, where basic scientists are not generally trained to think of the clinical application of their work, and clinicians are often not taught to formulate research studies based on clinical observations. To achieve this, the students will be mentored by both scientists and clinicians to provide the opportunity to focus on the translation of scientific discoveries into the application of diagnosis, prognosis prediction, therapies and cures of human diseases. The curriculum offers a broad exposure to clinical medicine in multidisciplinary fashion in order to fit best with the interest,background and requirement of each student, as well as a strong foundation of knowledge in research design, methodology, and skill in writing proposal for competitive research funding. In addition, medicalrelated emerging fields such as pharmacogenomics, personalized medicine, and bioengineering etc., are open for those students who are interested in such area

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาาเวชศาสตร์ปริวรรต
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
- บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาสาขา เวชศาสตร์ปริวรรต
- เจ้าของหรือบุคลากรบริษัทหรือองค์กรที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ปริวรรต
- ผู้จัดการโครงการวิจัย ในบริษัทยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต)
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๘ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
รมวป๖๐๙ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
รมวป๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
รมวป๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น
รมวป๕๑๑ : หลักการพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคที่เกิดในมนุษย์ 3
รมวป๕๑๒ : เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๕๑๓ : ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
รมปว๖๐๔ : การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก 2
รมปว๖๐๕ : ทักษะการวิจัยและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๘ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
รมวป๖๐๙ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
   ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น
รมปว๖๐๔ : การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก 2
รมปว๖๐๕ : ทักษะการวิจัยและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๘ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
รมวป๖๐๙ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
   ๒.๓ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รมปว๖๐๔ : การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก 2
รมปว๖๐๕ : ทักษะการวิจัยและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2
รมปว๖๐๖ : การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๕๑๑ : หลักการพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคที่เกิดในมนุษย์ 3
รมวป๕๑๒ : เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๕๑๓ : ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติทางเวชศาสตร์ปริวรรต 3
รมวป๖๐๗ : สัมมนาทางสาขาชีวการแพทย์และเวชศาสตร์ปริวรรต 1
รมวป๖๐๘ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
รมวป๖๐๙ : การสื่อสารทางงานวิจัยปริวรรต ๑ 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
   ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
   ๒.๓ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
: 0
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
รมวป๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น
รมวป๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   ๒.๓ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รมวป๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร