ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัย สาขาการพยาบาลเด็ก
- พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก
- อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็ก

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมพย๖๐๑ : การวิจัยทางการพยาบาล 3
รมพย๖๐๓ : สถิติ 2
รมพย๖๖๒ : มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2
รมพย๖๖๓ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมพด๕๑๖ : การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็ก 1
รมพด๕๑๗ : การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3
รมพด๕๑๘ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง 3
รมพด๕๑๙ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง 3
รมพด๕๒๐ : วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพด๕๔๖ : นวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก 3
รมพย๕๔๓ : แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3
รมพย๕๔๕ : การจัดการทางการพยาบาล 3
รมพย๕๔๙ : เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3
รมพย๕๖๔ : การสอนในคลินิก 3
รมพย๖๘๘ : เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมพย๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12